Ta oferta pracy jest nieaktualna od 277 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Dziale Logistyki

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-02-07

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE

  INSTYTUCJA: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

  MIASTO: Warszawa

  STANOWISKO: Specjalista w Dziale Logistyki

  WYMIAR ZATRUDNIENIA: pełen etat

  TERMIN SKŁADANIA OFERT:  14.02.2018

  LINK DO STRONY: http://bip.sgsp.edu.pl

  „Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

  Do zadań Uczelni, jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, należy uczestniczenie w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP.
  Powyższe zadania realizowane są siłami i środkami SGSP, w tym głównie siłami i środkami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, a także Kompanii Szkolnej "Warszawa" Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

  Specjalista w Dziale Logistyki

  Miejsce pracy: Warszawa

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA:

  • prowadzenie projektów realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektów
  • współudział w opracowywaniu planów inwestycji i remontów
  • udział w projektach pozyskiwania środków na dotacje celowe w celu realizacji inwestycji
  • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych
  • dokonywanie rozliczeń finansowych realizowanych inwestycji
  • pozyskiwanie stosownych pozwoleń administracyjnych na budowę obiektów
  • udział w odbiorach robót budowlanych
  • nadzór nad wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych obiektów
  • udział w komisjach przetargowych na roboty budowlane
  • prace administracyjno-biurowe

  WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

  • wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne
  • doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków na dotacje celowe – minimum 1 rok
  • praktyczna znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych
  • znajomość programu Ms Office
  • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub inspektora nadzoru w branży budowlanej i sanitarnej – mile widziane
  • doświadczenie zawodowe w zakresie nadzorowania robót budowlanych – mile widziane
  • znajomość programu CAD, Norma PRO – mile widziane

  UMIEJĘTNOŚCI:

  • umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych oraz ich weryfikacji – mile widziane
  • zdolności analityczne oraz dobra organizacja pracy
  • odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów
  • prawo jazdy kat. B

  OFERUJEMY:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę w regularnych godzinach
  • możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  • curriculum vitae z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy;
  • list motywacyjny;
  • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2016 r. poz. 922).;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  Dodatkowe informacje:

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 20.02.2018

  Planowany termin zatrudnienia: 01.03.2018

  Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do  dnia 14.02.2018 do godz. 15:00  w Dziale Kadr SGSP lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) na adres: Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

  Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów, kopertę należy opisać podając IMIĘ I NAZWISKO, adres zamieszkania oraz dopisek „Specjalista - Dział Logistyki ”.

  Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

  Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem
  jego oferty.

  Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej nie zapewnia mieszkania.

  Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.
  Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant. Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej  w Warszawie (01-629), ul. Słowackiego 52/54.

  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j Dz. U. z 2018 r., poz. 108) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.