Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane, które podajecie nam przekazując  swoje CV i list motywacyjny.

Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć Państwu  informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane oraz o prawach jakie w związku z tym Państwu przysługują.

Wysyłając do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  zgłoszenie rekrutacyjne zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy spółką działającą pod firmą G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ulicy Dorczyka 1.
Możecie się Państwo skontaktować z nami we wszelkich kwestiach związanych z tematyką przetwarzania i ochrony danych osobowych dotyczących Państwa osoby pod adresem e-mail: [email protected], a także pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

1. Przekazane nam przez Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w poniższych w celach i na podstawie poniższych przepisów:

 • w przypadku przekazanych nam danych wskazanych w 22¹ § 1 Kodeksu pracy, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przetwarza je . Podanie tych danych konieczne jest do wzięcia udziału w rekrutacji poprzedzającej zawarcie umowy.
 • w przypadku przekazanych nam danych wykraczających poza zakres wskazany w
 • w przypadku danych przekazanych w trakcie rekrutacji niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz do obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi w sprawach związanych z rekrutacją – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO).
 • w przypadku wyboru Państwa osoby na stanowisko będące przedmiotem postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną włączone do akt pracowniczych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej a zatem będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobach, nie umieszczajcie ich w swoich dokumentach aplikacyjnych przesyłanych w ramach procesu rekrutacji.

 2. Państwa dane są przechowywane przez okres

    a) 3 miesiące od zamknięcia procesu rekrutacji

    b) w przypadku danych wykraczających poza wskazane w Kodeksie pracy w 22¹ § 1 Kodeksu pracy -          do czasu odwołania przez Państwa zgody, a w przypadku braku odwołania zgody - nie dłużej              niż przed upływem 3 miesięcy od zamknięcia procesu rekrutacji,

    c) do czasu realizacji Państwa żądania usunięcia danych osobowych (przed upływem 3 miesięcy od                zamknięcia procesu rekrutacji),

    d) w przypadku wyboru Państwa osoby na stanowisko będące przedmiotem postępowania                            rekrutacyjnego, dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną włączone do akt              pracowniczych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących                zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej i będą przetwarzane przez cały okres zatrudnienia              oraz 10 lat licząc od końca roku w którym stosunek pracy wygasł.

3. Państwa dane nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do:

Prawo do cofnięcia zgody
Zgodę na przetwarzanie danych wyrażacie Państwo dobrowolnie. Każdą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do danych
Możecie Państwo zażądać:

- aby G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  udzieliła Państwu informacji o tym czy przetwarza Państwa dane,
a jeśli je przetwarza, możecie zażądać:
- aby udzielono Państwu dostępu do tych danych,
- aby jeszcze raz udzielono Państwu informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajecie.

Prawo do sprostowania
Jeśli uznacie, że Państwa dane osobowe, które G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przetwarza są nieprawidłowe lub niekompletne, macie prawo żądać, aby G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. je niezwłocznie sprostowała.

Prawo do usunięcia danych
Macie Państwo prawo zażądać, aby G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przestała przetwarzać Państwa dane i usunęła je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli Państwo uważacie, że:
- dane, które G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przetwarza są nieprawidłowe,
- G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, ale nie chcecie, abyśmy je usunęli,
- dane, które G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  przetwarza są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcecie, aby je G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  usuwała, choć są G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. już niepotrzebne,

Macie Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  uzna takie żądanie, Państwa dane będą wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.

Ograniczymy przetwarzanie Państwa danych również wtedy, gdy złożycie sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało,
przez czas sprawdzania czy prawnie uzasadnione do przetwarzania tych danych przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu (w zależności od wyników sprawdzenia Państwa dane będą następnie usuwane bądź dalej przetwarzane).

Prawo do powiadomienia odbiorców
Jeśli Państwa dane zostaną sprostowane, usunięte lub G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ograniczy ich przetwarzanie, to G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. poinformuje o tym odbiorców tych danych chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.

Jeśli tego Państwo zażądacie, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. poinformujemy Państwa o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  zrealizuje Państwa żądanie przeniesienia danych. Zostaną Państwu one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego Administratora.

Jeśli tego zażądacie, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  prześle je bezpośrednio nowemu Administratorowi.
Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia w G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o..

Prawo do sprzeciwu
Macie Państwa prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. 

5. Macie również Państwo prawo do zgłoszenia się do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

Specjalista w Dziale Personalnym

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.O firmie

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

Stanisława Dorczyka 1

Tarnowo Podgórne (pow. poznański)

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. to firma z blisko 30-letnią tradycją i doświadczeniem
w dostarczaniu paliwa gazowego. W codziennych działaniach kierujemy się zasadą „Być blisko Klienta”. Działamy na obszarze 84 gmin i 5 województw (zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego).

Specjalista w Dziale Personalnym

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne (transport do i z Poznania)

Do Twoich obowiązków należeć będzie m.in.:

 • Współudział w kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej pracowników i zleceniobiorców
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy i innych form współpracy
 • Przygotowywanie raportów, statystyk i prezentacji
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji pracowników
 • Udział w procesie kalkulacji wynagrodzeń (listy płac, kartoteki, deklaracje podatkowe
  i ZUS)
 • Współudział w procesie rekrutacji
 • Obsługa benefitów oferowanych przez Pracodawcę
 • Śledzenie zmian w prawie w obrębie szerokorozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobrze posługujesz się językiem niemieckim i/lub angielskim
 • Posiadasz praktyczną i teoretyczną znajomość prawa pracy, podatkowych i ZUS
 • Prezentujesz proaktywną i zaangażowaną postawę
 • Jesteś komunikatywny, otwarty na współpracę, umiejętnie budujesz relacje
 • Dobrze organizujesz pracę i jesteś zorientowany na szczegóły

Polubisz swoją pracę ponieważ oferujemy Ci: 

  • dołączenie do dużej, dynamicznie rozwijającej się i stabilnej firmy międzynarodowej o ugruntowanej pozycji na rynku
  • dofinansowanie szkoleń
  • zdobycie doświadczenia w ciekawej pracy
  • wykonywanie zadań w przyjaznym zespole
  • benefity: prywatną opiekę medyczną i kartę MultiSport, możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego, dofinansowanie urlopu
  • elastyczność: pracę zaczynamy między godziną 7:00 a 8:00 i pracujemy 8 godzin, bez obowiązkowej przerwy na obiad
  • umowę o pracę
  • zapewniamy dowóz do Tarnowa Podgórnego i z powrotem do Poznania

Wymagane dokumenty:

 • CV

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. to firma z blisko 30-letnią tradycją i doświadczeniem
w dostarczaniu paliwa gazowego. W codziennych działaniach kierujemy się zasadą „Być blisko Klienta”. Działamy na obszarze 84 gmin i 5 województw (zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego).

Specjalista w Dziale Personalnym

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne (transport do i z Poznania)

Do Twoich obowiązków należeć będzie m.in.:

 • Współudział w kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej pracowników i zleceniobiorców
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy i innych form współpracy
 • Przygotowywanie raportów, statystyk i prezentacji
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji pracowników
 • Udział w procesie kalkulacji wynagrodzeń (listy płac, kartoteki, deklaracje podatkowe
  i ZUS)
 • Współudział w procesie rekrutacji
 • Obsługa benefitów oferowanych przez Pracodawcę
 • Śledzenie zmian w prawie w obrębie szerokorozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobrze posługujesz się językiem niemieckim i/lub angielskim
 • Posiadasz praktyczną i teoretyczną znajomość prawa pracy, podatkowych i ZUS
 • Prezentujesz proaktywną i zaangażowaną postawę
 • Jesteś komunikatywny, otwarty na współpracę, umiejętnie budujesz relacje
 • Dobrze organizujesz pracę i jesteś zorientowany na szczegóły

Polubisz swoją pracę ponieważ oferujemy Ci: 

  • dołączenie do dużej, dynamicznie rozwijającej się i stabilnej firmy międzynarodowej o ugruntowanej pozycji na rynku
  • dofinansowanie szkoleń
  • zdobycie doświadczenia w ciekawej pracy
  • wykonywanie zadań w przyjaznym zespole
  • benefity: prywatną opiekę medyczną i kartę MultiSport, możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego, dofinansowanie urlopu
  • elastyczność: pracę zaczynamy między godziną 7:00 a 8:00 i pracujemy 8 godzin, bez obowiązkowej przerwy na obiad
  • umowę o pracę
  • zapewniamy dowóz do Tarnowa Podgórnego i z powrotem do Poznania

Wymagane dokumenty:

 • CV

Ogłoszenie archiwalne