Ta oferta pracy jest nieaktualna od 255 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

 • Łódź, łódzkie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 09.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
  z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3
  ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy:
  Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych
  w wymiarze 1 etatu

  Miejsce pracy: Łódź

  Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

  • organizowanie i obsługa postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych
  • sporządzanie dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowań o udzielanie zamówień publicznych
  • sporządzanie projektów ogłoszeń i/lub projektów zaproszeń do udziału w postępowaniach
  • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych związanych z potrzebą zapewnienia prawidłowego i sprawnego toku prowadzonych postępowań, w tym dokonywanie oceny kwalifikacji planowanych i wykonywanych czynności prawnych, a także zamierzonych działań gospodarczych po kątem stosowania do nich przepisów o zamówieniach publicznych a także wyboru i prowadzenia określonego rodzaju postępowania

  Wymagania niezbędne/konieczne:

  • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia
  • co najmniej 5 letni staż pracy związany z wykonywaniem obowiązków dot. zamówień publicznych, w tym staż w jednostkach sektora finansów publicznych
  • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych i finansów publicznych

  Wymagania dodatkowe:

  • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

  Oferta kandydata musi zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).

  Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 12 na stanowisko Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:

  EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
  90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
   
  Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
  Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
  „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

  Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
  Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.