Oferta pracy

Specjalista w Oddziale Gospodarczym

SĄD REJONOWY W CHORZOWIEO firmie

SĄD REJONOWY W CHORZOWIE

Józefa Rostka 2

Chorzów

DYREKTOR    SĄDU    REJONOWEGO
w Chorzowie
 
działając zgodnie z art. 3b ust. 6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U z 2018, poz. 577 ze zm.) oraz  rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U z 2014, poz. 400) ogłaszam konkurs na stanowisko 
Specjalisty w Oddziale Gospodarczym
w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
liczba wolnych stanowisk – 1 etat (umowa o pracę)
Ilość stanowisk może ulec zwiększeniu.
Termin składania zgłoszeń kandydatów: 04.09.2020 roku
Uwaga – w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego termin przeprowadzenia konkursu O. Kdr 1110-3/20 może ulec zmianie jak również Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. Zawiadomienie o ewentualnej zmianie terminu lub odwołania konkursu nastąpi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagania niezbędne :

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe pierwszego stopnia,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe :

 1. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 3. znajomość techniki pracy biurowej,
 4. umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość MS Word i innych programów tekstowych, MS Excel i innych arkuszy kalkulacyjnych,
 5. praktyczna znajomość programu SAP,
 6. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 7. wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność,
 8. umiejętność organizacji pracy własnej,
 9. kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,
 10. umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnej pracy,
 11. systematyczność, dokładność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pracy będą należały m. in. przygotowywanie i prowadzenie postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych w tym opracowywanie stosownych procedur, prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi w użytkowaniu Sądu Rejonowego w Chorzowie, prowadzenie książki obiektu budowlanego, prowadzenie spraw remontowych i konserwacyjnych w tym zlecania robót z zakresu konserwacji i remontów, nadzorowanie sposobu ich wykonania, prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem powierzchni będącej w zarządzie Sądu i na potrzeby Sądu, sprawozdawczość, planowanie budżetu z obszaru gospodarczego, sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu, prowadzenie księgi środków trwałych oraz magazynu materiałów biurowych w systemie SAP, udział w rozliczaniu faktur i ich przetwarzaniu, przygotowywanie projektów umów, opracowywanie projektów pism dyrektora w zakresie prowadzonych spraw (obsługa kancelaryjna Dyrektora Sądu).

Wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń:

 1. podanie o przyjęcie do pracy ze wskazaniem sygnatury konkursu O. Kdr. 1110-2/20, z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego oraz życiorys (curriculum vitae)
 2. kwestionariusz dla kandydata (załącznik nr 1)
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy jeżeli kandydat poprzednio pracował
 5. oświadczenia kandydata o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 2)
  • niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2)
  • nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, (załącznik nr 2)
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 2)
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO (załącznik nr 3)
  • klauzula informacyjna (załącznik nr 4)

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Wykaz dodatkowych dokumentów:

   1. kopie świadectw pracy potwierdzających zdobyte dotychczas doświadczenia zawodowe oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,
   2. referencje z odbytych staży lub poprzednich miejsc pracy.
Termin i miejsce składania aplikacji
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 04.09.2020 roku pod adresem:
 
Sąd Rejonowy w Chorzowie ul. dr Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów
Oddział Kadr – pokój 8 (tel. 323499484) – z oznaczeniem konkursu O. Kdr 1110-3/20. Oferty przesłane po terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).
 
Ponadto Sąd Rejonowy w Chorzowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
Zakres konkursu:
Konkurs składa się z trzech etapów:
 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu wiedzy i umiejętności,
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie (parter, pokój nr 8 obok Oddziału Kadr) oraz na stronie internetowej sądu – www.chorzow.sr.gov.pl
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 
Miejsce i otoczenia organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 
Budynek Sądu ul. dr Józefa Rostka 2 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy