Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista w Wydziale Dróg

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZIO firmie

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI

aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

Łódź

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi  jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna, wykonująca zadania Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie zarządu dróg wojewódzkich w przedmiocie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Specjalista w Wydziale Dróg

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopie z dowodu osobistego.
5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego).
6. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję,
b) Poświadczenie Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,                           
c) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
d) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
e) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego     wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
7. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
8. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
9. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Zakres podstawowych obowiązków:

  • Nadzór nad realizacją zadań bieżącego utrzymania dróg.     
  • Przygotowywanie postępowań przetargowych dotyczących bieżącego utrzymania dróg.  
  • Prowadzenie ewidencji dróg w dedykowanym systemie informatycznym.
  • Sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo Wodne oraz przez Główny Urząd Statystyczny.
  • Realizacja zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
  • Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz regulaminów i instrukcji funkcjonujących  w Zarządzie.

Warunki pracy


1. Środowisko pracy: godziny pracy od 7 do 15; główna część pracy wykonywana jest na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, drogi i przejścia, windy, klatki schodowe – schody; z pracą wiążą się wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami.
2. Środki pracy: komputer z drukarką, laptop, kserokopiarka, niszczarka, faks
i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.
3. Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne: praca lekka pod względem obciążenia fizycznego, nie wymagająca szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia; wymagane są podstawowe badania lekarskie oraz psychologiczne w związku z prowadzeniem samochodu służbowego; wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym oraz odporność na stres.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi lub przesłać pocztą na adres Zarządu lub elektronicznie na [email protected] z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale Dróg".

Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie wykształcenia wyższego I stopnia o kierunku budownictwo.
2, Posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w zakresie budownictwa ogólnego lub drogowego lub utrzymania dróg.
3.  Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz o samorządzie województwa.
4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych w tym praca na dokumentach opracowywanych w formie elektronicznej w programach Excel i Word lub równoważnych.
5. Umiejętność pracy w programach graficznych AutoCad, Corel Draw lub równoważnych.
6. Dyspozycyjność do okresowego (w sezonie zimowym) świadczenia pracy w dni wolne od pracy.
7. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9. Posiadanie następujących cech osobowości: odpowiedzialność, sumienność, zorganizowanie, umiejętność pracy w zespole, umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy informacji.

Wymagania dodatkowe:

1. Posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku budownictwo w specjalności drogowej.    
2. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
3. Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Oferta:

  • Oferujemy stabilne zatrudnienie, regulaminowe godziny pracy, możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy