Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Specjalista w Wydziale Orzecznictwa Ochrony Przeciwpowodziowej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieO firmie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Grzybowska 80

Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
 
Wody Polskie to przede wszystkim ponad 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy organizacją, w której ze względu na wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko
Specjalista w Wydziale Orzecznictwa Ochrony Przeciwpowodziowej
w Departamencie Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie postępowań odwoławczych w sprawach, dotyczących:
  • decyzji administracyjnych w przedmiocie uzgadniania projektów dokumentów planistycznych i aktów prawa miejscowego dotyczących zagospodarowania przestrzennego, projektów gminnego programu rewitalizacji, projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, w zakresie terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, tj. gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, lokalizowania nowych cmentarzy,
  • decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
  • decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych mogących mieć wpływ na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych,
  • uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
 • przygotowywanie projektów pism w sprawach prowadzonych w ramach działalności Wydziału,
 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/rekomendacji/ wytycznych/opinii/inicjatyw, etc. w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej, w tym: analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/standardów/rekomendacji/ wytycznych/opinii,
 • współpraca z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej PGW WP oraz z organami administracji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe z zakresu: prawa, administracji, inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, hydrogeologii lub kierunków pokrewnych,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok w obszarze stosowania prawa lub gospodarki wodnej oraz 0,5 roku w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • znajomość ustaw: Prawo Wodne, Kodeks Postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo budowlane, oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. 

Wymagania dodatkowe: 

 • znajomość oprogramowania GIS,
 • umiejętność posługiwania się systemami informacji prawnej np. LEX, Legalis.

Kandydatów posiadających:

 • otwartość na nowe wyzwania w dynamicznym środowisku,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, interpersonalne,
 • bardzo dobrą organizację pracy, również pod presją czasu oraz orientację na osiąganie celów,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • rzetelność i terminowość,
 • wysoką kulturę osobistą,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w nowej na rynku, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ. 
 
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 16.02.2020 r.
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   [email protected]
 
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
 
Wody Polskie to przede wszystkim ponad 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy organizacją, w której ze względu na wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko
Specjalista w Wydziale Orzecznictwa Ochrony Przeciwpowodziowej
w Departamencie Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie postępowań odwoławczych w sprawach, dotyczących:
  • decyzji administracyjnych w przedmiocie uzgadniania projektów dokumentów planistycznych i aktów prawa miejscowego dotyczących zagospodarowania przestrzennego, projektów gminnego programu rewitalizacji, projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, w zakresie terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, tj. gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, lokalizowania nowych cmentarzy,
  • decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
  • decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych mogących mieć wpływ na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych,
  • uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
 • przygotowywanie projektów pism w sprawach prowadzonych w ramach działalności Wydziału,
 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/rekomendacji/ wytycznych/opinii/inicjatyw, etc. w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej, w tym: analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/standardów/rekomendacji/ wytycznych/opinii,
 • współpraca z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej PGW WP oraz z organami administracji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe z zakresu: prawa, administracji, inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, hydrogeologii lub kierunków pokrewnych,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok w obszarze stosowania prawa lub gospodarki wodnej oraz 0,5 roku w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • znajomość ustaw: Prawo Wodne, Kodeks Postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo budowlane, oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. 

Wymagania dodatkowe: 

 • znajomość oprogramowania GIS,
 • umiejętność posługiwania się systemami informacji prawnej np. LEX, Legalis.

Kandydatów posiadających:

 • otwartość na nowe wyzwania w dynamicznym środowisku,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, interpersonalne,
 • bardzo dobrą organizację pracy, również pod presją czasu oraz orientację na osiąganie celów,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • rzetelność i terminowość,
 • wysoką kulturę osobistą,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w nowej na rynku, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ. 
 
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 16.02.2020 r.
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   [email protected]
 
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy