Oferta pracy

Specjalista w Wydziale Przemysłu i Budownictwa, Departament Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Powstańców Warszawy 1

Wesoła

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Inicjuje i prowadzi postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w szczególności przygotowuje w toku tych postępowań projekty decyzji i innych rozstrzygnięć, w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.

 • Uczestniczy w kontrolach prowadzonych w celu zgromadzenia materiału dowodowego wskazującego na nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz sporządza odpowiednią dokumentację z przeprowadzonych czynności kontrolnych w celu utrwalenia przebiegu i wyników kontroli.

 • W toku prowadzonych postępowań analizuje m.in. jednolite pliki kontrolne, elektroniczne księgi podatkowe, księgi rachunkowe oraz dowody księgowe celem ustalenia świadczeń pieniężnych niezapłaconych w terminie (z wykorzystaniem dostępnych zasobów technicznych i technologicznych w tym oprogramowania MS Exel).

 • Rozpatruje zawiadomienia i zgłoszenia dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych i przygotowuje projekty odpowiedzi i propozycje dalszych działań.

 • Przygotowuje projekty pism i wystąpień do przedsiębiorców, organizacji, instytucji, organów administracji w sprawach dotyczących przeciwdziałania zatorom płatniczym.

 • Monitoruje, gromadzi i analizuje aktualne orzecznictwo krajowe i UE z zakresu przeciwdziałania zatorom płatniczym w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.

 • Współpracuje z przedsiębiorcami, organami administracji i innymi podmiotami w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym.

 • Współpracuje z organami krajowymi, organami UE i organami krajów członkowskich UE w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym, w tym reprezentuje Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze związanym z rozliczaniem lub obsługą finansów przedsiębiorcy

 • Znajomość ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych; znajomość finansów i rachunkowości przedsiębiorstw; znajomość podstaw kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, orientacja na osiąganie celów, skuteczna komunikacja.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane

 • Wykształcenie: wyższe ekonomia, finanse i rachunkowość, kierunki pokrewne

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze kontroli lub audytu

 • Język angielski na poziomie B2.

 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

 • dobra znajomość oprogramowania MS Exel, w tym w szczególności analizowania dużej ilości danych według zróżnicowanych kryteriów, wykonywanie działań matematycznych obejmujących poszczególne pozycje arkusza kalkulacyjnego, wyszukiwania i dopasowania danych o charakterze rozproszonym, formatowania warunkowego, grupowania i łączenia informacji w obrębie różnych zbiorów danych z wykorzystaniem funkcji i formuł.

To oferujemy

 • ruchomy czas pracy,

 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • „trzynaste” wynagrodzenie,

 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami, bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,

 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, dofinansowanie zajęć sportowych, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),

 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport,

 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika,

 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 • pomieszczenie do przechowywania rowerów w siedzibie Urzędu,

 • "owocowe wtorki"

 • miłą atmosferę pracy.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

pracy

Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Aplikuj do: 6 sierpnia 2021

Aplikuj elektronicznie przez Aplikuj

Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DZP-1-WPB-S/2

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (22) 50 60 850

lub mailowego na adres: [email protected]

Dokumenty należy złożyć do: 06.08.2021

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dodatkowe informacje

• Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

• Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

• Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

• Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

• Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

• Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

• Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

• Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

• Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

• Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

• sprawdzian z wiedzy

• rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-09-01