Oferta pracy

Specjalista w Wydziale Strategii, Programowania i Sprawozdawczości w Biurze Analiz i Strategii

Krajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaO firmie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Karolkowa 30

Warszawa

Stanowisko pracy na które ogłasza się nabór:
Specjalista w Wydziale Strategii, Programowania i Sprawozdawczości w Biurze Analiz i Strategii

Jednostka ogłaszająca nabór:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Praca w budynku firmy. Budynek firmy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenie higieniczno–sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymiar etatu: 

w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • współuczestniczenie w opiniowaniu i aktualizowaniu strategii rynkowych, branżowych oraz sektorowych,
 • przygotowywanie prognoz wydatków i wpływów (w układzie miesięcznym, rocznym oraz wieloletnim) w ramach mechanizmów WPR i krajowych,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu analiz, informacji i prezentacji dotyczących funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego oraz unijnej i krajowej polityki rolnej,
 • prace w zakresie przygotowywania sprawozdania rocznego KOWR oraz informacji doraźnych i prezentacji na temat funkcjonowania KOWR,
 • uczestniczenie w realizacji procesu zarządzania ryzykiem strategicznym i operacyjnym w KOWR,
 • opracowywanie analiz w zakresie polskiego i międzynarodowego handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi,
 • opiniowanie projektów dokumentów i aktów prawnych w zakresie funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego oraz unijnej i krajowej polityki rolnej,
 • monitorowanie unijnych i krajowych aktów prawnych dotyczących mechanizmów realizowanych przez KOWR.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

1) niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie: rolnictwa/ekonomii/administracji/ pokrewne,
 • co najmniej roczny staż pracy,
 • wiedza w zakresie funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego oraz unijnej i krajowej polityki rolnej,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;

2) dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość zasad elektronicznego zarządzania dokumentacją,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności interpersonalne (komunikatywność, współpraca w zespole).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

1)  cv i list motywacyjny,

2)  kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz kopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczny staż pracy,

3)  oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

Kancelaria - pokój nr 101 lub pocztą na adres jak wyżej. 

Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór – ogłoszenie nr 171/CEN KOWR/10/2020”.

Przedłużony termin składania aplikacji!!!

do dnia: 12 listopada 2020 r.

W przypadku przesłania pocztą – decyduje data wpływu do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Uwaga!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie bez podania przyczyn. 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, wraz z terminem i miejscem rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w biurze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, do dnia 18 listopada 2020 r.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy