Ta oferta pracy jest nieaktualna od 13 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Wydziale Zgód Wodnoprawnych

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 10.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

  Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

  Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

  Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Specjalisty
  w Wydziale Zgód Wodnoprawnych

  Miejsce pracy: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych z pełnieniem przez Dyrektora RZGW funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy Kpa w stosunku do dyrektorów zarządu zlewni w sprawach określonych ustawą Prawo wodne,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
   • dotyczących zgód wodnoprawnych,
   • legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,
   • ustalenia zakresów i terminu wykonania przez właścicieli gruntów obowiązków związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych,
   • o zwolnienie od zakazów mogących mieć wpływ na jakość wód.

  Wymagania: 

  • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, hydrogeologii, prawa lub administracji,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa wodnego oraz Prawa ochrony środowiska,
  • doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki wodnej lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
  • znajomość Prawa budowlanego, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie dodatkowym atutem 

  Kandydatów posiadających:

  • otwartość na nowe wyzwania i wysokie umiejętności radzenia sobie z pracą pod presją czasu,
  • dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
  • rzetelność i skuteczną komunikacje

  zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
  • niezbędne narzędzia pracy,
  • wspierające środowisko pracy,
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycie nowych doświadczeń.

  Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ.

  Oferty należy składać w terminie do: 9.02.2019 r.

  Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
  Uprzejmie informujemy, 
  że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: [email protected]

  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30.04.2019 r.

  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.