Oferta pracy

Specjalista w zakresie psychologii w OZSS

SĄD OKRĘGOWY W RYBNIKUO firmie

 • Wojska Polskiego 24
  Racibórz, śląskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

SĄD OKRĘGOWY W RYBNIKU

Wojska Polskiego 24

Racibórz

Możliwość wykonywania obowiązków w zadaniowym systemie czasu pracy

Specjalista w zakresie psychologii w OZSS

Wymagania konieczne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. specjalistą zespołu może zostać osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. specjalistą zespołu może zostać osoba, przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 7. ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. posiadanie co najmniej 3 - letniego stażu pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo posiadanie 3 - letniej praktyki klinicznej

Wyłącznie pisemne oferty powinny zawierać:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 - letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3 - letnią praktykę kliniczną (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawców wskazujące na staż pracy jak również inne dokumenty, z treści których wynika staż pracy o którym mowa w pkt.4);
 5. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem RP, obywatelem innego państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych
 7. oświadczenie-klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy w OZSS;
 8. oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 9. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
 10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Wzory oświadczeń (pkt. 5-8) i kwestionariusza (pkt. 10) dostępne są na stronie www.rybnik.so.gov.pl w zakładce Oferty pracy po wybraniu konkretnej oferty

Kompletne oferty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2021 r. w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Sądu) na adres:

Sąd Okręgowy w Rybniku
Oddział Kadr
ul. Piłsudskiego 33, 44-200 RYBNIK

Ogłoszenie archiwalne