Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista w zakresie psychologii

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

6 000 brutto / mies.

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

aleja "Solidarności" 127

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

Do zadań specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie należy przeprowadzanie badań oraz wydawanie opinii zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS z 2016 r., poz. 76).

Nasze wymagania

 • pełna zdolność do czynności prawnych;

 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

 • ukończone studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • minimum 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną; nieposzlakowana opinia;

 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

Mile widziane

 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

 • zdolność analitycznego myślenia;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • kreatywność;

 • komunikatywność;

 • odporność na stres.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • wynagrodzenie zasadnicze 6.000,00 zł brutto, dodatek stażowy za wysługę lat, nagrody roczne trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,

 • pracę w wykwalifikowanym zespole specjalistów,

 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie, opieki medycznej oraz karty sportowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrudnienie na stanowisku Specjalisty w zakresie psychologii;

 • życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;

 • oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;

 • oświadczenie, że jest się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

 • oświadczenie, iż kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych;

 • oświadczenie, iż kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Specjalisty w zakresie psychologii wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych, związanych z odpowiedzialnością oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie

al. „Solidarności” 127

pok. 407A, IV piętro

00-898 Warszawa

wyznacza na dzień 17 lipca 2023 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00 – 898 Warszawa. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zastrzega możliwość zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – sporządzenie przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową. Praca pisemna oceniana jest w skali od 0 do 20 punków;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, do której dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 10 punków z pracy pisemnej. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 10 punktów.

Po I etapie konkursu komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu, która zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu.

Przewidywany termin opublikowania listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z miejscem i terminem II etapu konkursu ustalam na dzień 10 lipca 2023 r.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu, mogą odbierać dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury konkursowej. Odbioru dokumentów można dokonywać w pokoju nr 407A w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie.

Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367),

ogłasza w dniu 6 grudnia 2022 r. konkurs o sygnaturze K-110-40/22.

Oznaczenie stanowiska:

Specjalista w zakresie psychologii:

w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie

dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla m. st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie

dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Piasecznie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Liczba wolnych stanowisk: 6

Przewiń do profilu firmy