Ta oferta pracy jest nieaktualna od 271 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalisty Ds. Księgowo-Płacowych w Dziale Finansowo-Księgowym

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2017-08-21

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
  poszukuje kandydata na stanowisko:

  SPECJALISTY DS. KSIĘGOWO-PŁACOWYCH
  w Dziale Finansowo-Księgowym
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  Wymiar zatrudnienia: 1 etat

   Wynagrodzenie zasadnicze: 2.800 – 3.200 zł brutto miesięcznie *
  (w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy)
  Miejsce pracy: Kraków
  Nr referencyjny: 7/2017/FK

  Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

  • gromadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej w celu naliczenia wypłat wynagrodzeń i innych, świadczeń pracowniczych oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS (Płatnik) oraz z Urzędem Skarbowym,
  • przygotowywanie przelewów,
  • przygotowywanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych,
  • przygotowywanie deklaracji PIT,
  • prowadzenie rozliczeń z PFRON-em.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • min. 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z naliczaniem płac,
  • preferowane doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych,
  • staranność, rzetelność, dociekliwość, umiejętność samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji w celu samokształcenia.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
  • możliwość pracy w prestiżowej Instytucji,
  • fundusz socjalny (karnety do teatru i kina, dofinansowanie wypoczynku, karta Multisport).
  Dokumenty aplikacyjne należy przesłać za pośrednictwem platformy pracuj.pl (przycisk APLIKUJ) lub złożyć w Sekretariacie Instytutu / przesłać na adres:
   
  Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
  ul. Westerplatte 9
  31-033 Kraków
  do dnia 24 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
   
  Informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.
   
  Instytut nie odsyła złożonych dokumentów. Oferty kandydatów, którym nie zostanie zaproponowana praca w Instytucie, zostaną komisyjnie zniszczone.

  Wymagane dokumenty:

  • CV i własnoręcznie podpisany list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego naboru,
  • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  • oświadczenie kandydata o następującej treści:

  …………………., dnia ……………..


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O ZATRUDNIENIE
       W INSTYTUCIE EKSPERTYZ SĄDOWYCH

   

  • Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
  • Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.
  • Oświadczam, że nie byłam skazana / nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty
   ds. księgowo-płacowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.).

                                                                                                                       
  czytelny podpis


  Informacja o spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.
   
  * oprócz wynagrodzenia zasadniczego w Instytucie wypłacane są również: dodatek za wysługę lat w wysokości 5%–20% wynagrodzenia zasadniczego oraz premia w wysokości i na warunkach określonych w regulaminie premiowania pracowników Instytutu (10%-15% wynagrodzenia zasadniczego)