Ta oferta pracy jest nieaktualna od 146 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalisty Ds. Księgowo-Płacowych w Dziale Finansowo-Księgowym

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 21.08.2017

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
poszukuje kandydata na stanowisko:

SPECJALISTY DS. KSIĘGOWO-PŁACOWYCH
w Dziale Finansowo-Księgowym
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia: 1 etat

 Wynagrodzenie zasadnicze: 2.800 – 3.200 zł brutto miesięcznie *
(w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy)
Miejsce pracy: Kraków
Nr referencyjny: 7/2017/FK

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

 • gromadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej w celu naliczenia wypłat wynagrodzeń i innych, świadczeń pracowniczych oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS (Płatnik) oraz z Urzędem Skarbowym,
 • przygotowywanie przelewów,
 • przygotowywanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych,
 • przygotowywanie deklaracji PIT,
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON-em.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • min. 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z naliczaniem płac,
 • preferowane doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych,
 • staranność, rzetelność, dociekliwość, umiejętność samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji w celu samokształcenia.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • możliwość pracy w prestiżowej Instytucji,
 • fundusz socjalny (karnety do teatru i kina, dofinansowanie wypoczynku, karta Multisport).
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać za pośrednictwem platformy pracuj.pl (przycisk APLIKUJ) lub złożyć w Sekretariacie Instytutu / przesłać na adres:
 
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków
do dnia 24 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 
Informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.
 
Instytut nie odsyła złożonych dokumentów. Oferty kandydatów, którym nie zostanie zaproponowana praca w Instytucie, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagane dokumenty:

 • CV i własnoręcznie podpisany list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego naboru,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści:

…………………., dnia ……………..


OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O ZATRUDNIENIE
     W INSTYTUCIE EKSPERTYZ SĄDOWYCH

 

 • Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
 • Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.
 • Oświadczam, że nie byłam skazana / nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty
  ds. księgowo-płacowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.).

                                                                                                                     
czytelny podpis


Informacja o spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.
 
* oprócz wynagrodzenia zasadniczego w Instytucie wypłacane są również: dodatek za wysługę lat w wysokości 5%–20% wynagrodzenia zasadniczego oraz premia w wysokości i na warunkach określonych w regulaminie premiowania pracowników Instytutu (10%-15% wynagrodzenia zasadniczego)