Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalisty ds. projektów ERC w Biurze ds. Doskonałości Naukowej PAN

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUKO firmie

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

plac Defilad 1

Warszawa

 
Kanclerz Polskiej Akademii Nauk
ogłasza nabór kandydatów na 2 stanowiska
Specjalisty ds. projektów ERC
w Biurze ds. Doskonałości Naukowej PAN

na umowę o pracę na czas określony, w tym okres próbny

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie najlepszych naukowców z polskich jednostek naukowych w dopracowywaniu pomysłów badawczych oraz projektów składanych w najbardziej prestiżowych konkursach grantowych w Europie (konkursy European Research Council – ERC).
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących przygotowania i realizacji projektów finansowanych przez ERC;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o ERC (filmy, prezentacje multimedialne, artykuły, broszury, przewodniki)
 • organizacja szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą;
 • współpraca z najlepszymi naukowcami europejskimi realizującymi i oceniającymi  granty ERC;
 • współpraca z instytucjami w innych krajach wspierającymi przygotowanie i realizację projektów ERC m.in. z University of Oxford, University of Cambridge, CNRS, Imperial College, Max Planck;
 • współpraca z Komisją Europejską, MNiSW oraz innymi krajowymi i europejskimi agendami wspierającymi badania naukowe;
 • reprezentowanie PAN w tym wyjazdy służbowe poza siedzibę Kancelarii PAN;
 • udział w pisaniu i realizacji projektów przygotowanych przez BDN PAN.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych lub inżynieryjnych;
 • bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego m.in. C1 (j. angielski używany jest w codziennej pracy)
 • umiejętność przygotowywania tekstów informacyjnych w języku polskim i angielskim;
 • bardzo dobra obsługa programów MS Office (Excel, Power Point);
 • zaangażowanie i samodzielność;
 • szybkie uczenie się;
 • bardzo dobra organizacji pracy własnej;

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w przygotowywaniu lub realizacji projektów naukowych;

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku;

O nas


Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk (BDN PAN) pomaga naukowcom ze wszystkich polskich jednostek badawczych w przygotowaniu i realizacji najbardziej prestiżowych projektów naukowych w Europie - grantów European Research Council.

BDN PAN:

 • prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie przygotowywania grantów ERC,
 • pomaga najlepszym naukowcom w dopracowaniu pomysłu badawczego i wniosku projektowego (we współpracy z najlepszymi naukowcami polskimi i zagranicznymi),
 • przygotowuje naukowców do rozmowy kwalifikacyjnej w Brukseli,
 • pomaga w kwestiach finansowych, administracyjnych i prawnych związanych z realizacją projektów ERC
 • realizuje projekt H2020 MSCA CoFUND, w ramach którego utworzony zostanie program stypendialny dla 50 naukowców spoza Polski planujących rozpoczęcie prac badawczych w Polskiej Akademii Nauk ‘

Więcej informacji o działalności Biura ds. Doskonałości Naukowej, znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora / specjalisty BDN”.

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesyłania aplikacji przez Aplikuj do dnia 17 marca 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo wglądu na rozmowie rekrutacyjnej do dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje oraz staż pracy.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie o kwalifikacji do następnego etapu naboru. Oferty odrzucone zostaną po zakończeniu naboru usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.05.2021 roku.

Informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
  w ramach procesu rekrutacji jest Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: [email protected] (dalej: Akademia);
 • administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]
 • podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 • przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie.
  Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników Akademii;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż
  do 31.05.2021 r.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
 • z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Akademię.

Ogłoszenie archiwalne