Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Spedytor międzynarodowy (home office)

T-Q-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAO firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 22 dni temu
 • Praca zdalna
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
To ma być firma inna niż wszystkie, które dotąd poznałeś.
Firma, w której słowo Lider zastąpi Kierownika, Dyrektora i Prezesa.
Przestrzeń, w której nikt nie zagląda Ci ciągle w komputer i nie rozlicza z każdej sekundy.
Miejsce, w którym wzajemne zaufanie i posiadane kompetencje wystarczą za najlepsze gwarancje sukcesu. Właśnie budujemy taką firmę. Pierwszą w Polsce.
_____________________________________________________
  
This is to be a company different of all you have met so far.
A company in which the word „Leader” will replace the Manager, Director and CEO.
A space in which no one looks at your computer constantly and does not count every second.
A place where mutual trust and competences are the best guarantees of success.
We are just building such a company. First in Poland.
 
Spedytor międzynarodowy (home office)

 

Jeśli chcesz do nas dołączyć, spójrz na siebie i oceń czy cenisz w sobie i innych:

 • poczucie wolności,
 • wzajemny szacunek,
 • odpowiedzialność za słowa i czyny,
 • kompetencje i otwartą komunikację,
 • optymizm i chęć życia.
 
Tworzymy organizację, w której nie ma znanej Ci od lat hierarchii. W której szukamy współpracowników i partnerów a nie stricte pracowników. Firmę, w której wszyscy mówimy sobie po imieniu bo tak chcemy.
 
Dlaczego i po co? Po prostu mamy dość ludzi, którzy zawsze wiedzą lepiej jak masz żyć i pracować. Ludzi, którzy słuchają ale nie słyszą. Tworzymy organizację, w której każdy z nas chce być częścią większej całości i współdecydować o tym co dobre i dochodowe dla wszystkich a nie dla jednostki.
 
Jeśli chcesz dołączyć do nas i porozmawiać na spokojnie o tym jak działamy i co chcemy wspólnie osiągnąć, wyślij swoje CV w dowolnym formacie za pośrednictwem tego ogłoszenia.
 
Najbardziej zależy nam na Twoim podejściu do świata, więc będzie nam niezmiernie miło gdy napiszesz o sobie coś więcej, niż tylko gdzie pracujesz lub pracowałeś/łaś…
 
Kasa jest ważna i my to wiemy, więc spójrz na naszą krótką ofertę:
 • współpraca bez narzuconych godzin – system home office lub rent office
 • brak kontroli bezpośredniej (nie rozliczamy z czasu pracy pamiętając, że wszyscy przestrzegamy ustalonych wspólnie reguł i zasad)
 • od 30 do 50% wypracowanej marży należy do Ciebie (pomyśl ilu masz samodzielnie pozyskanych, stałych klientów, ile marży wypracowujesz dziś a ile zarabiasz)
 • elastyczne formy współpracy, akceptowalne dla obu stron.
 
Nic nie ryzykujesz wysyłając swoją aplikację a być może niedługo zaczniemy wspólną przygodę w spedycji.
 
Być może czekamy właśnie na Ciebie a Ty szukasz właśnie nas…

If you want to join us, look at yourself and check if you recpect in yourself and others:

 • Sense of freedom,
 • Mutual respect,
 • Responsibility for words and deeds,
 • Competence and open communication,
 • Optimism and the will to live.
 
We create an organization in which you have not known the hierarchy for years. In which we are looking for colleagues and partners, not strictly employees.
 
A company where we all call each other by name because we want to.
 
Why and for what? We just have enough people who always know better how to live and work. People who listen but can not hear. We create an organization in which each of us wants to be part of a larger whole and co-decide about what is good and profitable for everyone and not only for the individual.
 
If you want to join us and talk calmly about how we operate and what we want to achieve together, send your CV in any format via this announcement.
 
We care most about your approach to the world, so we will be very pleased when you write something more about yourself than just where you work or have worked ...
 
The salary is important and we know it, so take a look at our short offer:
 • cooperation without imposed hours - home office or rent office system
 • no direct control (we do not settle working time, remembering that we all adhere to jointly established rules and principles)
 • 30 to 50% of the margin you earn is yours (think how many loyal customers you have acquired yourself, how much margin you earn today and how much you earn)
 • flexible forms of cooperation, acceptable to both parties.
 
You risk nothing by sending your application and maybe soon we will start a common adventure in forwarding.
 
Maybe we are waiting just for you and you are looking for us...

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy