Sprzedawca – Magazynier

 • Lidzbark, warmińsko-mazurskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 06.08.2019
 • Ważna jeszcze 14 dni (do 05.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Hurtownia Chemii Budowlanej „Zacisze S.A. market budowlany Patio Color w Lidzbarku

  poszukuje pracowników na stanowisko

  Sprzedawca – Magazynier
  Miejsce pracy: Lidzbark

  Opis stanowiska:

  • sprawne uzupełnianie towaru na półkach,
  • dbanie o dostępność asortymentu oraz dobre oznakowanie cenowe i ekspozycję towarów,
  • aktywna sprzedaż,
  • profesjonalne doradztwo i pomoc w zakupach,
  • realizacja dostaw do klienta.

  Wymagania:

  • uprawnienia na wózki widłowe,
  • prawo jazdy kategorii „B”,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • dyspozycyjność (praca w systemie równoważnym),
  • znajomość branży budowlanej, wykończenia wnętrz będą dodatkowym atutem.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • przyjazną atmosferę pracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV klikając w przycisk Aplikuj teraz
  w temacie wpisując SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER Lidzbark

  aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

  Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
  I
  [Administrator danych]
   
  Dane osobowe kandydatów do pracy na niniejsze stanowisko będą przetwarzane przez administratora danych
  Zacisze S.A. 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 16 KRS; 0000026155
  Z administratorem danych można kontaktować się:
  1) pod adresem korespondencyjnym: 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 16
  2) pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]
   
  II
  [Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych]
   
  Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:
  1. na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit, a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
   
  III
  [Odbiorcy danych]
   
  1. Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.
  2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np. utrzymania systemów informatycznych.
  IV
  [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
   
  1. Na podstawie RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1) dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: ocelach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2) do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4) do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5) do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7) do sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
  1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
   
  V
  [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]
   
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa;
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/pl/kontakt;
  3. telefonicznie: (22)5310300.
   
  VI
  [Koordynator ds. ochrony danych osobowych]
   
  W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z Koordynatorem lub Zastępcą Koordynatora ds. ochrony danych osobowych administratora:
  1. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: [email protected];
  2. na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Koordynator ds. ochrony danych osobowych/ Zastępca Koordynatora ds. ochrony danych osobowych
   
  VII
  [Akty prawne przywoływane w klauzuli]
  1. RODO — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1),
  2. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917ze zm.).