Oferta pracy

Stanowisko ds. administracyjno – prawnych w Biurze Rady Gminy Urzędu Gminy Suchy Las

Urząd Gminy Suchy Las

Urząd Gminy Suchy Las

Szkolna 13

Suchy Las (pow. poznański)

Twój zakres obowiązków

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ds. administracyjno – prawnych w Biurze Rady Gminy Urzędu Gminy Suchy Las szczególności należeć będzie:

- redagowanie i weryfikacja projektów pism, uchwał, regulaminów, statutów, zarządzeń, umów, porozumień, itp.,

- udział w organizacji konsultacji społecznych i współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy Suchy Las,

- prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej,

- wsparcie Sekretarza Gminy w realizacji zadań powierzonych przez Wójta Gminy, w tym w szczególności zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego nad gminnymi spółkami komunalnymi,

- zastępowanie stanowiska ds. obsługi Biura Rady.

Nasze wymagania

Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyższe,

f) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o gospodarce komunalnej, o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

g) umiejętność obsługi programów komputerowych (obsługa pakietu biurowego MS Office),

h) znajomość zasad redagowania korespondencji wychodzącej, projektów aktów prawa miejscowego, umów, protokołów, statutów, uchwał organów podmiotów prawa handlowego, itp.

Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (np. obsługa organu uchwałodawczego, nadzór właścicielski, biuro prawne, itp.) lub w kancelariach prawnych, działach prawnych,

b) wykształcenie wyższe magisterskie – kierunki: prawo, administracja, ekonomia, nauki społeczne,

c) kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych,

d) znajomość obsługi programów prawniczych,

e) studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej, samorządu terytorialnego, prawa gospodarczego, itp.,

f) umiejętność weryfikacji i analizy dokumentów spółek prawa handlowego,

g) prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

Praca w pełnym wymiarze etatu, w poniedziałki rozpoczęcie pracy od godz. 9.00 do 10.00, zakończenie pracy od 17.00 do 18.00, po przepracowaniu 8 godzin, od wtorku do piątku rozpoczęcie pracy od 7.00 do 8.00, zakończenie pracy od 15.00 do 16.00, po przepracowaniu 8 godzin.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • spotkania integracyjne

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny- opatrzony własnoręcznym podpisem,

 • życiorys (CV),

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej o zatrudnienie,

  Przejdź do dokumentu >
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy/ dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowanej opinii – opatrzone własnoręcznym podpisem,

 • klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy – opatrzona własnoręcznym podpisem.

  Przejdź do dokumentu >

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 22.08.2022
 • pocztą

  Urząd Gminy Suchy Las

  ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

 • osobiście

  Urząd Gminy Suchy Las

  ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.suchylas.pl/ogłoszenia/32/oferty-pracy/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Urząd Gminy Suchy Las

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13

Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. administracyjno – prawnych w Biurze Rady Gminy Urzędu Gminy Suchy Las

Określenie stanowiska:

- ds. administracyjno – prawnych w Biurze Rady Gminy Urzędu Gminy Suchy Las

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1496/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-ds-administracyjno-prawnych-w-biurze-rady-gminy-urzedu-gminy-suchy-las/

Przewiń do profilu firmy