Oferta pracy

Stanowisko ds. budowy dróg i mostów

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCHO firmie

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Węgorzewska 4

Giżycko

Ogłoszenie Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku
z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie naboru na wolne
Stanowisko ds. budowy dróg i mostów
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko
ds. budowy dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku, ul. Węgorzewska 4,
11-500 Giżycko, tel. 087 429 34 26.
 
 1. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1)      obywatelstwo polskie;
2)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne;
3)      nieposzlakowana opinia;
4)      wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: budownictwo, drogownictwo;
5)      znajomość technologii budowy dróg i mostów;
6)      znajomość przepisów ustaw: Ustawa o drogach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o ochronie danych osobowych;
7)      biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz pakietu oprogramowania biurowego;
8)      umiejętność redagowania pism;
9)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
1)      uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej;
2)      doświadczenie zawodowe na takim samym bądź zbliżonym stanowisku;
3)      znajomość sieci dróg Powiatu Giżyckiego;
4)      umiejętność obsługi programu Corel, programu do kosztorysowania;
5)      posiadanie prawa jazdy kat. B.,
6)      dobra organizacja pracy;
7)      łatwość komunikowania się i przekazywania informacji;
8)      obowiązkowość, odpowiedzialność i rzetelność za wykonywaną pracę.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      przygotowanie zadań związanych z realizacją robót budowlanych na drogach i obiektach mostowych tj.: wykonywanie pomiarów w terenie, sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
2)      prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami obcymi, w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji;
3)      przygotowanie i nadzór nad realizacją robót budowlanych, tj. zgłaszanie robót budowlanych, przekazywanie placów budowy, kontrola nad prawidłowością wykonywania robót pod względem technologicznym i rzeczowym oraz dokumentowanie przebiegu realizacji zadań w formie monitoringu;
4)      współpraca z wykonawcami robót budowlanych, projektantami, inspektorami nadzoru inwestorskiego, kierownikami budów w zakresie zadań zleconych;
5)      organizowanie i udział w odbiorach robót budowlanych inwestycyjnych i bieżącego utrzymania, w tym: pomiary kontrolne, badania materiałów, rozliczanie robót, sprawdzanie dokumentów, sporządzanie protokołów odbioru;
6)      kontrolowanie robót budowlanych w okresie trwania rękojmi i gwarancji oraz odbiory tych robót;
7)      przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
8)      prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań;
9)      uzgadnianie, opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji projektowych oraz wydawanie warunków technicznych na roboty budowlane;
10)  prowadzenie i obsługa pojazdu służbowego.
 
 1. Warunki pracy:
1)      praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na parterze budynku przy ul. Węgorzewskiej 4,
2)      w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%,
3)      w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym niniejsza umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 
 1. Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej i przebiegiem nauki,
2)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenie odbytych kursach, szkoleniach),
4)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
5)      oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)       oświadczenie - klauzula o treści „W przypadku załączenia do dokumentacji aplikacyjnej dokumentów określonych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”, zawierające dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.”
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody,
w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
 
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
w Giżycku ul. Węgorzewska 4 (pok. nr 2) lub pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. budowy dróg i mostów” w terminie do 19.02.2021 r. do godz. 900.
 
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty:
- które wpłyną po ww. terminie,
- nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu,
- które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów,
- nie zawierające własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i oświadczeniami.
 
     Proces naboru przewiduje dwa etapy:
- ocena formalna złożonych dokumentów,
- rozmowa kwalifikacyjna.
 
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://zdpgizycko.ssdip.bip.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, ul. Węgorzewska 4.
 
Osoba udzielająca informacji: Jolanta Nowak-Król tel. 087 429 34 26
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Moszczyński

Obowiązek informacyjny:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Zarząd Dróg Powiatowych,
  ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
 2. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem: [email protected]
 3. Pani/Pana dane (imię, nazwisko, telefon, data urodzenia, umiejętności, zainteresowania, staż pracy, wizerunek) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 4. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę po prostu pisząc do nas wiadomość lub osobiście informując osoby koordynujące proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym.
 6. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będzie trwał proces rekrutacji.
 7. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia zakresu, w którym przetwarzamy Pani/Pana dane.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych), co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne do właściwej oceny przy naborze na stanowisko.
 10. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.

Ogłoszenie archiwalne