Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i sanitarnych

Gmina KobylnicaO firmie

3 5005 000 brutto / mies.
 • Główna 20
  Kobylnica (pow. słupski), pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło 7 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Gmina Kobylnica

Główna 20

Kobylnica (pow. słupski)

Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i sanitarnych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji budowy i przebudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy
 2. przygotowanie dokumentów do procedur przetargowych dotyczących wykonywanych zadań,
 3. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, 
 4. współpraca z podmiotami świadczącymi usługi sprawowania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych zadań, 
 5. współpraca z innymi referatami Urzędu Gminy i jednostkami Gminy w zakresie dotyczącym realizowanych zadań inwestycyjnych oraz ich właściwego zakończenia.

Informacja o warunkach pracy:

 1. osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie wykonywać pracę biurową zespołową, przy wykorzystaniu  urządzeń informatycznych,  
 2. praca jednozmianowa na drugim piętrze  budynku Urzędu Gminy, pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe z wykorzystaniem urządzeń informatycznych,
 3. praca w systemie czasowym, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek- czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30 -14.30,
 4. proponowane pierwsze łączne wynagrodzenie brutto (zależne od kompetencji i doświadczenia):
 • dla kandydatów nieposiadających doświadczenia zawodowego na proponowanym stanowisku w wysokości: 3.500 – 4.000 zł miesięcznie,
 • dla kandydatów posiadających doświadczenie zawodowe niezbędne na proponowanym stanowisku: 4.000 – 5.000 zł miesięcznie,
 • w ramach stosunku pracy zatrudniony pracownik dodatkowo otrzymywać będzie: wynagrodzenie roczne, tzw. 13-tkę; nagrody jubileuszowe z tytułu stażu pracy powyżej 20 lat, świadczenia socjalne z okazji świąt oraz dofinasowanie do wypoczynku własnego i dzieci, finansowe nagrody uznaniowe Wójta Gminy uzależnione od wyników w pracy.  

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie: wyższe techniczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, bez wymaganego stażu pracy lub średnie techniczne i co najmniej 2 letni staż w projektowaniu, przygotowaniu lub realizacji inwestycji;
 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem, o którym mowa rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r.  w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 2. znajomość procesów inwestycyjnych,
 3. zawodowe kursy specjalistyczne,
 4. ogólna znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. umiejętność samodzielnego myślenia i działania, zorientowanie na realizację celów, umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, elastyczność w działaniu, odporność na stres

Oferujemy:

 • stałą pracę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia,
 • możliwość realizacji ciekawych projektów,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • stałe wynagrodzenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, trzynaste wynagrodzenie,
 • miłą atmosferę pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 8. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów.

Druk Kwestionariusza osobowego i druki oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – pokój nr 11, I piętro, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: ds. inwestycji infrastrukturalnych i sanitarnych w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Kobylnica  w terminie do dnia 23.04.2021 do godziny 14.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 26.04.2021 o godzinie 10.00.

Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.”

Ogłoszenie archiwalne