Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Stanowisko Urzędnicze Administrator Techniczny Aplikacji - ArcGIS w Referacie ds. Zarządzania Aplikacjami w Centrum Obsługi Informatycznej

Urząd Miasta Krakowa

4 8506 000 brutto / mies.

Urząd Miasta Krakowa

Basztowa 20

Stare Miasto

Kraków

Twój zakres obowiązków

a) Administrowanie techniczne aplikacjami powierzonymi przez Kierownika poprzez:

• utrzymanie ciągłości pracy aplikacji,

• zarządzanie kontami Użytkowników,

• monitoring i optymalizacja działania aplikacji,

• udział w planowaniu, usprawnianiu i rozwoju aplikacji,

• zarządzanie słownikami,

• zarządzanie umowami Asysty Technicznej i Konserwacji i realizacja ich postanowień oraz administrowanie terminami i okresami umów

• opiniowanie projektów umów co najmniej w zakresie: zapisów dot. ATIK, wymagań dla dokumentacji i zarządzania kodem źródłowym, procedury odbiorowej, procedury obsługi błędów i konsultacji

• zarządzanie licencjami i przekazywanie dokumentu licencyjnego do komórki prowadzącej ewidencję zasobów IT

• zarządzanie dokumentacją techniczną dla powierzonych aplikacji

• prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z instalacją i wymaganiami technicznymi dla aplikacji,

• opracowywanie analiz danych oraz przygotowywanie raportów i zestawień w oparciu o dane zawarte w aplikacjach,

• nadzór nad realizacją prac zlecanych wykonawcom zewnętrznym i wewnętrznym w zakresie powierzonych aplikacji,

• zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi błędów i awarii,

• bieżące wsparcie użytkowników w zakresie prowadzonych aplikacji zgodnie z procesem zarządzania usługami IT (II linia wsparcia),

• zarządzanie dziennikami zdarzeń dla aplikacji,

• wykonywanie instalacji zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami zewnętrznymi oraz ustaleniami i instrukcjami wewnątrz Wydziału,

• zarządzanie zmianami w powierzonych aplikacjach oraz udział we wdrażaniu modyfikacji dla tych aplikacji,

• aktualizacje mapy systemu.

b) Udział w projektach związanych z wdrożeniem nowych aplikacji , udział w testach wdrażanego rozwiązania, uruchomienie wdrażanego rozwiązania dla użytkowników końcowych (pod warunkiem uczestnictwa w zadaniu).

c) Udział w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udział w komisjach przetargowych.

d) Współpraca z innymi referatami w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości działania elementów SI GMK w szczególności zakresie powierzonych aplikacji.

e) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski komisji Rady, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w realizowanych zadań.

f) Przekazywanie informacji Kierownikowi referatu w celu aktualizacji informacji w rejestrach będących w kompetencjach referatu zgodnie z zapisami instrukcji postępowania z dokumentacją obowiązującą w Centrum Obsługi Informatycznej.

g) Przygotowywanie standardów oraz norm technicznych i jakościowych dla aplikacji.

h) Przygotowywanie wymagań technicznych dla nowych aplikacji.

i) Współpraca z innymi Użytkownikami systemu informatycznego SI GMK.

j) Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji związanej z SI GMK.

k) Współpraca z Jednostkami Miejskimi i firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego.

l) Opracowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych.

m) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

Nasze wymagania

1.Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie:

• wyższe: Astronomia lub Informatyka lub Nauki Fizyczne lub Matematyka lub Automatyka lub Elektronika i Elektrotechnika lub Informatyka Techniczna lub Telekomunikacja

lub

• wyższe z doświadczeniem zawodowym: min. 2 lata w charakterze informatyka w zakresie wdrażania systemów informatycznych, administrowaniem aplikacjami lub programowania potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

c) pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość języka SQL.

b) Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, MS Project, poczty elektronicznej i Internetu oraz wiedza na temat REST, SOAP oraz PowerBI.

c) Dobra znajomość narzędzi wchodzących w skład pakietu ArcGIS, a zwłaszcza ArcGIS OnLine oraz ArcGIS Pro, sposobów ich licencjonowania oraz dostępnych typów użytkowników GIS oraz znajomość pracy z danymi przestrzennymi w narzędziach wchodzących w skład pakietu ArcGIS.

d) Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007).

e) Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

f) Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej.

g) Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i administrowaniem aplikacjami oraz integracją systemów informatycznych.

h) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

i) Doświadczenie w zakresie przetwarzania danych i w pracy z bazami danych (ORACLE, MySQL, MSSQL, PostgreSQL) a także z uwzględnieniem rozszerzeń przestrzennych do ww. baz danych).

j) Doświadczenie w zakresie pracy z narzędziami wchodzącymi w skład pakietu ArcGIS, a zwłaszcza ArcGIS OnLine oraz ArcGIS Pro, sposobów ich licencjonowania oraz dostępnych typów użytkowników GIS oraz znajomość pracy z danymi przestrzennymi w narzędziach wchodzących w skład pakietu ArcGIS.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

 • Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

 • Dostęp do najnowszych technologii.

 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

 • Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

 • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

 • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 • Możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dodatek stażowy

 • 13 pensja

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

 • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

 • Stanowisko: Administrator / Starszy Administrator.

 • Miejsce pracy: Centrum Obsługi Informatycznej – Urząd Miasta Krakowa.

 • Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Basztowa 20.

 • Informacje w zakresie dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Dostępność budynków- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK

 • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 4.850,- do 6000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 • Możliwość pracy w terenie: tak (jeśli zajdzie taka potrzeba).

 • Dyspozycyjność: tak (jeśli zajdzie taka potrzeba).

 • Praca w soboty – nie.

 • Uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B – nie.

 • Godziny pracy: 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

 • Praca przy komputerze: tak

 • Inne: praca w trybie hybrydowym (obligatoryjnie).

Urząd Miasta Krakowa zachęca do kandydowania osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu.

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 11 czerwca 2023 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 9.15 w formie stacjonarnej w Sali Dietla, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydatki / kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.