Oferta pracy

Stanowisko Urzędnicze - Koordynator ds. Zarządzania Wiedzą w Referacie Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Klimatu w UMK

Urząd Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa

plac Wszystkich Świętych 3-4

Stare Miasto

Kraków

Twój zakres obowiązków

  • Zarządzanie wiedzą w ramach Portfela projektów „Zeroemisyjny Kraków” (Projekt) wewnątrz i na zewnątrz organizacji: przepływ wiedzy w Gminie Miejskiej Kraków pomiędzy wydziałami, jednostkami i spółkami miejskimi.

  • Zarządzanie przepływem informacji pomiędzy zespołem projektowym GMK a partnerami zagranicznymi biorącymi udział w Projektach realizowanych przez Wydział (anglojęzycznymi).

  • Prowadzenie mediów społecznościowych ( profil FB: kraków.w.dobrym.klimacie) oraz pomoc przy moderacji strony klimat.krakow.pl.

  • Przygotowywanie raportów, rozliczeń i wniosków budżetowych niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działań w ramach Projektów realizowanych przez Wydział.

  • Pomoc w przygotowywaniu raportów i sprawozdań okresowych w ramach realizowanych w Wydziale projektów.

  • Raportowanie i rozliczanie prowadzonych spraw.

  • Udział przy określaniu kierunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu.

  • Udział przy opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów związanych z tematyką adaptacji miasta do zmian klimatu, transformacją klimatyczną miasta.

  • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych niezbędnych do zarządzania Miastem oraz w związku z koniecznością uzyskania przez Gminę Miejską Kraków efektu ekologicznego.

  • Współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego.

Nasze wymagania

Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w następujących zakresach: komunikacji społecznej, obsłudze mediów społecznościowych (zawodowo) lub w rozliczaniu projektów unijnych lub w tematyce adaptacji do zmian klimatu, ochronie środowiska.

d) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

b) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym.

c) Znajomość zapisów Europejskiego Zielonego Ładu.

d) Wiedza z zakresu „Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

i ochrony klimatu.

e) Znajomość projektu „Misja 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.”

f) Praktyczna znajomość języka angielskiego.

g) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

To oferujemy

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

j) Możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent, Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, Wielopole 17a.

f) Informacje w zakresie dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Dostępność budynków – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK

g) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.800,- do 4.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

h) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność – tak (delegacje, szkolenia).

b) Praca przy komputerze – tak.

c) Praca w terenie – tak.

d) Praca w weekendy – tak (okazjonalnie).

e) Uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B – nie.

Urząd Miasta Krakowa zachęca do kandydowania osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu.

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 2 sierpnia 2022 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 5 sierpnia 2022 roku o godz. 8.00 w formie on-line (kandydaci zakwalifikowani do testów otrzymają instrukcję indywidualnie).

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.