Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Stanowisko Urzędnicze w Referacie Centralnych Rozliczeń Podatku VAT w Biurze ds. Podatku VAT

Urząd Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa

plac Wszystkich Świętych 3/4

Kraków

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W REFERACIE CENTRALNYCH ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W BIURZE DS. PODATKU VAT
W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
PL. WSZYSTKICH ŚW. 3-4, 31-004 KRAKÓW
(NR REF. 3-BV-2021) – (1 ETAT)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 • Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Dostęp do najnowszych technologii.
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 • Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: prawo, ekonomia),
 • co najmniej 3 letni staż pracy oraz 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań dotyczących rozliczania podatku od towarów i usług lub udzielania informacji odnośnie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług lub orzecznictwa podatkowego w tym zakresie
 • pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy
  o pracownikach samorządowych.

*„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru).
* wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • znajomość przepisów (ustaw wraz z przepisami wykonawczymi) o podatku od towarów i usług;
 • znajomość ustawy Ordynacja podatkowa;
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 • umiejętność sporządzania pism zawierających wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów w zakresie podatku VAT,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów w zakresie podatku od towarów i usług,
 • komunikatywność i umiejętności jasnego formułowania wypowiedzi;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych w zakresie: prawo, ekonomia.
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • Udzielanie Jednostkom Organizacyjnym GMK oraz komórkom organizacyjnym UMK wyjaśnień i rekomendacji w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz ujednolicanie zasad związanych ze stosowaniem przez poszczególne Jednostki Organizacyjne GMK przepisów dotyczących rozliczania tego podatku.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania Jednostek Organizacyjnych GMK oraz komórek organizacyjnych UMK, dotyczących stosowania ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych obowiązujących w tym zakresie.
 • Sporządzanie projektów wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie dla Gminy Miejskiej Kraków indywidualnych interpretacji podatkowych lub Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Sporządzanie projektów pism w ramach prowadzonych postępowań sądowych przed WSA i NSA, we współpracy z kancelarią prawną.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi do organów podatkowych, udzielanych w toku prowadzonych wobec GMK czynności sprawdzających, czynności kontrolnych czy postępowania podatkowego, a także bieżących wniosków albo informacji kierowanych do tego organu w toku realizowanych zadań.
 • Współpraca z kancelarią prawną w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług a także przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 • Sporządzanie analiz i zestawień w zakresie rozliczeń podatku VAT na podstawie zbiorczych lub cząstkowych deklaracji cząstkowych lub pozyskanych informacji od Jednostek Organizacyjnych GMK.
 • Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zadań wykonywanych przez Biuro ds. Podatku VAT.
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski Komisji RMK, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
 • Przygotowywanie materiałów i informacji prasowych.
 • Realizacja zadań związanych z wykonywaniem budżetu Biura (płatności) – w zakresie zadań realizowanych przez Biuro.
 • Bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi i komentarzami w zakresie podatku VAT, a także z orzecznictwem organów podatkowych i polskich sądów administracyjnych oraz sądownictwa europejskiego.
 • Obsługa aplikacji, systemów i podsystemów służących do wykonywania zadań związanych z realizacją zadań Biura.
 • Przechowywanie dokumentacji zgromadzonej w zakresie realizacji zadań oraz czynności związane z archiwizacją dokumentacji.

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 • pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • stanowisko : Inspektor, Glówny Specjalista.
 • miejsce pracy: Biuro ds. Podatku VAT,
 • siedziba Biura: Kraków, Plac na Stawach 1,
 • wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 4000 zł do 6000  złotych brutto, wraz z dodatkiem funkcyjnym w przypadku Stanowiska Głównego Specjalisty, oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku: BRAK 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 5 grudnia 2021 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 9 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w formie on-line (kandydaci zakwalifikowani do testów otrzymają instrukcję indywidualnie).

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Ogłoszenie archiwalne