Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest getsix Szczecin Sp. z o.o., ul. Storrady-Świętosławy 1a, 71-602 Szczecin (dalej: „administrator”)

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • getsix Szczecin Sp. z o.o., ul. Storrady-Świętosławy 1a, 71-602 Szczecin
 • e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji, inne spółki w Grupie getsix®.[A1] 

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Starsza Księgowa/ Starszy Księgowy

getsix Szczecin Sp. z o.o.O firmie

getsix Szczecin Sp. z o.o.

Storrady-Świętosławy 1a

Szczecin


Starsza Księgowa/ Starszy Księgowy

Miejsce pracy:  Szczecin
Region: Zachodniopomorskie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne 
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy w księgowości
 • praktyczna znajomość ustawy o podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych 
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości 
 • znajomość MSSF mile widziana 
 • znajomość MS Office oraz systemów ERP 
 • umiejętność pracy w grupie 
 • doskonałe zdolności organizacyjne i interpersonalne 
 • doświadczenie we współpracy z klientami, urzędami i instytucjami zewnętrznymi

Oferujemy:

 • pracę na cały etat 
 • atrakcyjne wynagrodzenie 
 • szkolenia 
 • przyjazną atmosferę pracy 
 • pracę w środowisku międzynarodowym 
 • perspektywę dalszego rozwoju 
 • pakiet indywidualnych świadczeń medycznych 

 

Oświadczenia, o których mowa wyżej mogą być zawarte w CV/liście motywacyjnym w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez getsix Szczecin Sp. z o.o. przez okres najbliższych 9 miesięcy.

’Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Starsza Księgowa/ Starszy Księgowy

Miejsce pracy:  Szczecin
Region: Zachodniopomorskie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne 
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy w księgowości
 • praktyczna znajomość ustawy o podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych 
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości 
 • znajomość MSSF mile widziana 
 • znajomość MS Office oraz systemów ERP 
 • umiejętność pracy w grupie 
 • doskonałe zdolności organizacyjne i interpersonalne 
 • doświadczenie we współpracy z klientami, urzędami i instytucjami zewnętrznymi

Oferujemy:

 • pracę na cały etat 
 • atrakcyjne wynagrodzenie 
 • szkolenia 
 • przyjazną atmosferę pracy 
 • pracę w środowisku międzynarodowym 
 • perspektywę dalszego rozwoju 
 • pakiet indywidualnych świadczeń medycznych 

 

Oświadczenia, o których mowa wyżej mogą być zawarte w CV/liście motywacyjnym w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez getsix Szczecin Sp. z o.o. przez okres najbliższych 9 miesięcy.

’Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne