05/2020
 1. Administratorem danych osobowych jest EXCO A2A POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-585), al. Niepodległości 106 (adres do korespondencji: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 67 p. II, 02-781 Warszawa; „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się, pisząc na adres e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, wybrania odpowiedniego kandydata do pracy u nas oraz ewentualnie wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zajmujące się obsługą systemów informatycznych Administratora oraz inne podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora (podmioty świadczące Administratorowi usługi wsparcia w zakresie przeprowadzania procesów rekrutacyjnych), a także instytucje uprawnione do kontroli działalności Administratora lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Jednakże korzystając z oprogramowania Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Administrator wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; stwierdzająca, iż państwo to zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

d) w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list; podmiotem, z którego oprogramowania korzysta Administrator, a który przystąpił do Tarczy Prywatności, jest Microsoft Corporation).

Gdy ma to zastosowanie, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępnia kopię danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

7. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, tj. przez okres 3 miesięcy lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku udzielenia dodatkowej, odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 18 miesięcy lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora),

c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda;

d) prawo do przeniesienia danych osobowych.

10. Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Administratora: EXCO A2A POLSKA sp. z o.o., ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 67 p. II, 02-781 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

11. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie narusza RODO.

 

 

EXCO A2A POLSKA Sp. z o.o.

Starsza Księgowa/Starszy Księgowy

EXCO A2A POLSKA Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

EXCO A2A POLSKA Sp. z o.o.

Rotmistrza Witolda Pileckiego 67

Warszawa

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest międzynarodową siecią niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych, kadr i płac oraz doradztwa.

Działając w Polsce od 1999 roku, posiadamy biura w największych miastach Polski: Warszawa, Kraków, Radom, Gdańsk, Wrocław i Poznań.

EXCO A2A Polska specjalizuje się w świadczeniu usług dla klientów działających w głównych sektorach gospodarki (m.in. sprzedaż, import-export, produkcja, usługi, finanse).

Starsza Księgowa/Starszy Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
05/2020
Co będzie należało do Twoich zadań?
 • Wprowadzanie, weryfikowanie oraz importowanie dokumentów księgowych do systemu Comarch ERP Optima;
 • Bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych;
 • Realizowanie kontaktów merytorycznych z klientami zgodnie z obowiązującymi standardami;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości GUS i NBP
 • Uczestniczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych (weryfikowanie sald modułów z kontami księgi głównej);
 • Uczestniczenie w przygotowaniu sprawozdań finansowych oraz dokumentów do badania sprawozdań
 • Kontakt z instytucjami państwowymi;
 • Delegowanie zadań pracownikom niższego szczebla.
Od Kandydatów oczekujemy:
 • Praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego;
 • Znajomość programu Comarch ERP Optima;
 • 4-letnie doświadczenie w księgowości;
 • Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • Znajomość programów pakietu MS Office (Excel, Word);
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy również pod presją czasu;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki, dokładność, samodzielność oraz skrupulatność.

Mile widziane:

 • Doświadczenie zdobyte w pracy w biurze rachunkowym;
 • Dobra znajomość języka angielskiego i/lub francuskiego.
Co oferujemy?
 • Elastyczne godziny pracy
 • Zdobycie nowych doświadczeń w firmie o ugruntowanej pozycji w branży;
 • Stabilną i ciekawą pracę w międzynarodowym i profesjonalnym środowisku;
 • Cykliczne szkolenia branżowe;
 • Prywatną opiekę medyczną oraz kartę MultiSport, współfinansowane przez pracodawcę - zadbaj o swoje zdrowie;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.


EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest międzynarodową siecią niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych, kadr i płac oraz doradztwa.

Działając w Polsce od 1999 roku, posiadamy biura w największych miastach Polski: Warszawa, Kraków, Radom, Gdańsk, Wrocław i Poznań.

EXCO A2A Polska specjalizuje się w świadczeniu usług dla klientów działających w głównych sektorach gospodarki (m.in. sprzedaż, import-export, produkcja, usługi, finanse).

Starsza Księgowa/Starszy KsięgowyNumer ref.: 05/2020
Co będzie należało do Twoich zadań?
 • Wprowadzanie, weryfikowanie oraz importowanie dokumentów księgowych do systemu Comarch ERP Optima;
 • Bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych;
 • Realizowanie kontaktów merytorycznych z klientami zgodnie z obowiązującymi standardami;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości GUS i NBP
 • Uczestniczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych (weryfikowanie sald modułów z kontami księgi głównej);
 • Uczestniczenie w przygotowaniu sprawozdań finansowych oraz dokumentów do badania sprawozdań
 • Kontakt z instytucjami państwowymi;
 • Delegowanie zadań pracownikom niższego szczebla.
Od Kandydatów oczekujemy:
 • Praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego;
 • Znajomość programu Comarch ERP Optima;
 • 4-letnie doświadczenie w księgowości;
 • Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • Znajomość programów pakietu MS Office (Excel, Word);
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy również pod presją czasu;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki, dokładność, samodzielność oraz skrupulatność.

Mile widziane:

 • Doświadczenie zdobyte w pracy w biurze rachunkowym;
 • Dobra znajomość języka angielskiego i/lub francuskiego.
Co oferujemy?
 • Elastyczne godziny pracy
 • Zdobycie nowych doświadczeń w firmie o ugruntowanej pozycji w branży;
 • Stabilną i ciekawą pracę w międzynarodowym i profesjonalnym środowisku;
 • Cykliczne szkolenia branżowe;
 • Prywatną opiekę medyczną oraz kartę MultiSport, współfinansowane przez pracodawcę - zadbaj o swoje zdrowie;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.


Ogłoszenie archiwalne