Oferta pracy

Starszy Asystent w Dziale Kadr i Płac

EXCO A2A POLSKA Sp. z o.o.O firmie

 • Radom, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Asystent

Kim jesteśmy?

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest organizacją, w ramach której szereg specjalistów świadczy sługi z zakresu: audytu, analizy finansowej, ekspertyz księgowych, kadr i płac, doradztwa podatkowego oraz doradztwa biznesowego dla małych i dużych przedsiębiorstw. Naszym celem jest kształtowanie środowiska, w którym ludzie i przedsiębiorstwa mogą dynamicznie się rozwijać.

Starszy Asystent w Dziale Kadr i PłacNumer ref.: 02/2021

Co będzie należało do Twoich zadań?

 • wprowadzanie danych kadrowych do systemu Optima
 • wypełnianie druków i formularzy w tym umów o pracę, zlecenie 
 • sortowanie i skanowanie dokumentów-zapisywanie dokumentów na dyskach zgodnie z ustaloną strukturą
 • porządkowanie i kompletowanie dokumentacji papierowej, elektronicznej
 • ustalani stanu urlopów pracowniczych
 • organizację wysyłki papierowej oraz mailowej dokumentów
 • tworzenie zestawień

Poszukujemy osób:

 • zorientowanych w zagadnieniach kadrowych
 • z min. półrocznym doświadczeniem w obszarze kadr i płac
 • osób ze znajomością języka angielskiego na poziomie min. A2
 • ze znajomością pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • osób z umiejętnością szybkiego uczenia się
 • kandydatów z umiejętnością pracy zespołowej, lubiących otwartą i efektywną komunikację

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość programu Comarch ERP Optima

Co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Prywatną opiekę medyczną oraz kartę MultiSport, współfinansowane przez pracodawcę- zadbaj o swoje zdrowie
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Program poleceń pracowniczych- zaproś do nas swoich znajomych
 • Brak dress code- poczuj się komfortowo

Wsparcie w realizacji celów zawodowych

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych innych danych niż wymagane przez administratora, w szczególności danych dotyczących zdrowia, w tym niepełnosprawności, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego. Jeśli nie zaznaczy Pani/Pan tej zgody, ale w Pani/Pana dokumentach nie będzie danych wrażliwych, za Pani/Pana zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych uznamy sam fakt wysłania dokumentów aplikacyjnych.

Jeśli chce Pani/Pan, aby Pani/Pana kandydatura była uwzględniana przez administratora również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy ponadto o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Każdą z wyrażonych zgód można cofnąć w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Administratorem danych osobowych jest EXCO A2A POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-585), al. Niepodległości 106 (adres do korespondencji: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 67 p. II, 02-781 Warszawa; „Administrator” lub „Spółka”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się, pisząc na adres e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, wybrania odpowiedniego kandydata do pracy u nas oraz ewentualnie wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach odbywa się na następujących podstawach prawnych:

a) jeśli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy o pracę - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy (imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;

b) jeśli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy cywilnoprawnej - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w zakresie danych niezbędnych do oceny kompetencji i kwalifikacji kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) w zakresie danych osobowych podanych dodatkowo przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych (bez względu na formę prawną przyszłego zatrudnienia) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda (udzielona poprzez wyraźne oświadczenie lub poprzez samo przesłanie aplikacji, jeśli w dokumentach nie znajdują się dane szczególnych kategorii);

d) co do zasady prosimy o niezamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnych kategorii, tj. np. danych dotyczących zdrowia, w tym niepełnosprawności; jeśli jednak z własnej inicjatywy zamieści Pani/Pan w swoich dokumentach aplikacyjnych powyższe informacje, podstawą prawną ich przetwarzania będzie 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Spółkę lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (jeśli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy o pracę) albo art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda kandydata – jeśli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy cywilnoprawnej);

e) w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych (bez względu na formę prawną przyszłego zatrudnienia) - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja;

f) a 6 ust. 1 lit a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolna zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata (bez względu na formę prawną przyszłego zatrudnienia).

5. Podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zajmujące się obsługą systemów informatycznych Administratora oraz inne podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora (podmioty świadczące Administratorowi usługi wsparcia w zakresie przeprowadzania procesów rekrutacyjnych), a także instytucje uprawnione do kontroli działalności Administratora lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, tj. maksymalnie przez okres 6 miesięcy lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku udzielenia dodatkowej, odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 18 miesięcy lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora),

c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda;

d) prawo do przeniesienia danych osobowych.

11. Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Administratora: EXCO A2A POLSKA sp. z o.o., ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 67 p. II, 02-781 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

12.Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie narusza RODO.

Ogłoszenie archiwalne