Oferta pracy

oferta pracy – 571
KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy; 2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: [email protected]; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Starszego Inspektora ds. Zamówień Publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w związku z art.221 Kodeksu Pracy; 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy; 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji; 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych; 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Starszego Inspektora ds. Zamówień Publicznych; 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Referacie Realizacji Postępowań

Straż Miejska m.st. WarszawyO firmie

 • Młynarska 43/45, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 21 sie 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Straż Miejska m.st. Warszawy

Młynarska 43/45

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym:

 • terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie postępowań wynikających ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 • współpraca z innymi komórkami Straży Miejskiej w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań

 • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych

 • wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z funkcjonowaniem Wydziału

 • dokumentowanie i archiwizowanie prowadzonych postępowań

 • uczestniczenie w procedurach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej.

Nasze wymagania

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego

 • minimum 3 lata stażu pracy przy wykształceniu wyższym lub 6 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim lub średnim branżowym

 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe

 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i wydanych do niej rozporządzeń, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów Kodeksu cywilnego, orzeczeń i dyrektyw dotyczących zamówień publicznych

 • umiejętność sporządzania pism z zachowaniem poprawności stylu, formy i treści

 • umiejętność spisywania protokołów i sprawozdań

 • umiejętność sporządzania umów

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)

 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia

Mile widziane

 • wykształcenie z zakresu zamówień publicznych

 • minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego dotychczas stażu pracy)

 • comiesięczną premię po przepracowaniu 3 miesięcy (wysokość premii jest ustalana na podstawie oceny pracy)

 • „13 pensję”, nagrody jubileuszowe

 • dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku), pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Straż Miejska m.st. Warszawy

Straż Miejska m.st. Warszawy od trzydziestu lat dba o porządek i spokój w stolicy. Zapewnia bezpieczeństwo, podejmuje działania w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, przeciwdziała aktom wandalizmu. Dniem i nocą służy pomocą mieszkańcom Warszawy.

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje

Niezbędne dokumenty:

 • CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o dacie urodzenia, miejscu zamieszkania, a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu)

 • list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne wykształcenie i staż pracy (świadectwa pracy / świadectwa służby / zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy)

 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie lub „klawiaturowo”) o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, siedziba: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, moich danych osobowych ponad zakres wymagany w tym ogłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Starszego Inspektora ds. Zamówień Publicznych.”

 • podpisane oświadczenie o treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo …………..…………………..…(wypisać jakie)”.

Dokumenty przyjmujemy do dnia 27.08.2021 r. godz. 14:00:

 • drogą e-mailową na adres: [email protected] – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – 571” (łączna waga załączników e-maila nie może przekraczać 20 MB)

 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – 571”

 • pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – 571” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego)

UWAGA:

 • jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty i informacje zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

 • Warunki pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; ergonomiczne stanowisko pracy; obsługa urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarki; praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza zawodowego. W toku rekrutacji, kandydaci mogą być zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 • Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 22 598 60 11, 22 598 68 56.

 • Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy: http://strazmiejska.waw.pl; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl.