Oferta pracy

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót elektrycznych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Karola Marcinkowskiego 2-6

Śródmieście

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na budowie.

 • Wykonywanie prac przygotowawczych do realizacji robót, tj. sprawdzanie, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej, określenie zakresu robót.

 • Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udział w komisjach przetargowych.

 • Kontrolowanie zgodności przebiegu robót z zawartą umową.

 • Rozliczanie pod względem rzeczowym i finansowym robót.

 • Występowanie w Urzędach Administracji Państwowej w imieniu Uczelni.

 • Zgłaszanie wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i kontrola nad ich usuwaniem.

 • Wydawanie opinii technicznych w zakresie swoich uprawnień.

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, inżynierii elektrycznej lub pokrewne,

 • 2 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót,

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

 • praktyczna znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego,

 • członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,

 • umiejętność  kosztorysowania,

 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci