Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy Inspektor Technicznego Utrzymania Nieruchomości branży sanitarnej

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURYO firmie

 • Bydgoszcz

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)

Twój zakres obowiązków

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz sztuką budowlaną oraz finansowego rozliczania robót remontowych,

- uczestnictwo w zarządzaniu nieruchomościami, proponowanie przedsięwzięć i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postępowań udzielania zamówień publicznych, pomoc w organizowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzorowanie bieżące,

- nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,

- nadzór nad prowadzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych obiektów i nieruchomości RZI w Bydgoszczy oraz zainstalowanych

w obiektach urządzeń,

- Analizowanie i opiniowanie:

• protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie

z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane;

• kosztorysów inwestorskich (programów robót);

• rocznych planów remontów i konserwacji sporządzonych przez terenowe organy infrastruktury;

• programów organizacyjno-użytkowych, koncepcji modernizacji systemów cieplnych;

• wyników przeglądów urządzeń grzewczych oraz ochrony środowiska pod kątem zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej w ustalonych terminach;

• przedsięwzięć związanych z właściwym, kompleksowym przygotowaniem obiektów i stałych urządzeń technicznych wraz z infrastrukturą do sezonu grzewczego;

• planów działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej i wody z sieci komunalnej (miejskiej);

• dokumentów wprowadzających na ewidencję środki trwałe;

• opiniowanie potrzeb opracowania projektów budowlanych;

- Kontrolowanie:

• stanu technicznego obiektów stosownie do przepisów wynikających z Ustawy Prawo budowlane;

• prawidłowości prowadzenia ewidencji techniczno-eksploatacyjnej stałych urządzeń technicznych oraz sieci będących w kompetencji infrastruktury;

• stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;

• przestrzegania przez użytkownika (administratora) zasad właściwej eksploatacji obiektów stosownie do wymogów Prawa budowlanego, instrukcji i przepisów resortowych;

• prowadzenie dokumentacji obiektów i stałych urządzeń technicznych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (branży sanitarnej);

 • staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy);

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

 • znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych;

 • umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych;

 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office.

Mile widziane

 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru - grupa II pkt. 1,2,4:10 i grupa III pkt. 3:10;

 • umiejętność analitycznego myślenia;

 • umiejętność planowania i organizacji pracy;

 • odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych;

 • odporność na stres.

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy Inspektor Technicznego Utrzymania Nieruchomości branży sanitarnej w Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości Wydziału Eksploatacji Nieruchomości w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy

Data rozpoczęcia pracy: 01.07.2021 r.

Wynagrodzenie kwota brutto 4.700,00 zł. + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

Data ważności ogłoszenia do 23.06.2021 r.

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz ul. Fabryczna 16.

Przewiń do profilu firmy

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej /oraz przyszłych* rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,

 • oferty należy składać w formie papierowej listownie na adres: RZI Bydgoszcz lub osobiście

 • w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz 85-915 ul. Podchorążych 33,

 • w kancelarii p. 2, w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem: Starszy Inspektor Technicznego Utrzymania Nieruchomości branży sanitarnej w Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości Wydziału Eksploatacji Nieruchomości do 23.06.2021 r.

 • kontakt tel: pod nr 261-413-855; 261-413-860; 261-413-882.