Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1423 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Inspektor w Sekcji Informatycznej Biura Ekonomiczno-Finansowego

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 10.02.2015

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

  Miejsce pracy-  Kraków

  Wymiar etatu - 1

  Liczba stanowisk -1

  Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

  Starszy Inspektor w Sekcji Informatycznej Biura Ekonomiczno-Finansowego

  Miejsce pracy: Kraków
  Region: małopolskie

  Główne obowiązki:    

  • obsługa sprzętu IT (komputery, drukarki, faksy),
  • obsługa techniczna i informatyczna zajęć szkoleniowych aplikantów,
  • obsługa strony internetowej KSSiP,
  • programowanie i wydawanie kart identyfikacyjnych,
  • obsługa drukarni KSSiP,
  • obsługa Monitoringu (zgrywanie i zabezpieczanie nagrań, transmisje),
  • obsługa systemu zabezpieczeń (punkty dostępowe, strefy),
  • obsługa systemu BMS (inteligentny budynek),
  • monitorowanie systemu ppoż.,
  • obsługa systemu SAIK (klucznica),
  • obsługa techniczna i kontakty z podwykonawcami, wykonawcami oraz zleceniobiorcami w związku z obsługą gwarancyjną oraz pogwarancyjną dla obiektu szkoleniowego KSSiP w Krakowie.

  Wymagania konieczne:

  • 3-letnie doświadczenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy,
  • znajomość systemów kontroli dostępu, automatyki budowlanej, obsługi elektroniki obiektów komercyjnych,
  • biegła obsługa komputera,
  • doświadczenie w obsłudze systemów serwerowych Windows/Unix,
  • kreatywność i determinacja w dążeniu do osiągania założonych celów,
  • skrupulatność i dokładność w prowadzeniu dokumentacji,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i zdolności organizatorskie.

  Wymagania pożądane:

  • wiedza z zakresu systemów elektronicznych wspomagających nauczanie,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,
  • znajomość zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w szczególności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
  • wiedza w zakresie licencjonowania oraz struktury okablowania potwierdzone dodatkowymi dokumentami (licencje, zaświadczenia, certyfikaty),
  • w związku z rozszerzonym zakresem obowiązków poprzez udział w pracach zespołów roboczych i komisji przetargowych mile widziane wykształcenie w zakresie ekonomii.

  Oferta powinna zawierać:

  • CV i list motywacyjny,
  • Kopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie,
  • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
  • Kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
  • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne i nieumyślne przestępstwo karne i skarbowe,
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji.

  Wymagane oświadczenia zawierające własnoręczny podpis, prosimy składać wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej www.kssip.gov.pl w zakładce: Oferty pracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do 24 lutego 2015 r. (decyduje data wpływu) oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Dział Zarządzania Kadrami: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5 lub ich osobiste składanie w Kancelarii Ogólnej KSSiP w Krakowie (pok. 419) w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Rekrutacja – starszy inspektor w Sekcji Informatycznej ”.

  Dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia można uzyskać wyłącznie telefonicznie w Dziale Zarządzania Kadrami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, tel. 12/617-96-32 w dni robocze w godz. 800 – 1600.

  Inne informacje:

  • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną (prosimy o podanie nr telefonu lub adresu e-mail w dokumentach aplikacyjnych).
  • Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  • Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.