Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy inspektor w zakresie utrzymania sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOSNOWIEC

 • Sosnowiec, śląskie

 • ogłoszenie wygasło 2 lata temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy inspektor w zakresie utrzymania sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w Dziale Inwestycji i Remontów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe.
 5. Minimum dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z bieżącym utrzymaniem i zarządzaniem sieciami, instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w obiektach kubaturowych.
 6. Posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz przynależność do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 7. Praktyczna znajomość przepisów:
  1. ustawy Prawo budowlane, 
  2. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  3. ustawy Prawo zamówień publicznych,
  4. BHP i p.poż. przy prowadzeniu robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 8. Umiejętność kosztorysowania.
 9. Obsługa programów Microsoft Word, Excel.
 10. Posiadanie prawa jazdy kat. B i własnego samochodu z możliwością wykorzystania go do celów służbowych.

Dodatkowe atuty

 1. Praktyczna znajomość funkcjonowania instalacji i urządzeń specyficznych dla jednostki: stacja chłodzenia tafli lodowiska, stacja uzdatniania wody basenowej.
 2. Praktyczna znajomość podstawowej obsługi sterowania automatyką urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, uzdatniania wody.
 3. Praktyczna znajomość konfiguracji, projektowania, montażu, działania, serwisowania instalacji niskoprądowych: monitoringu i telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu, dźwiękowy system ostrzegawcz, systemów gwarantowanego/awaryjnego zasilania (UPS), systemów oddymiania

Predyspozycje osobowościowe

 1. Sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 2. Umiejętność zachowania dyscypliny budżetowej.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu i terminów.
 5. Umiejętność samokontroli.
 6. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Główne wykonywane obowiązki

 1. Planowanie, przygotowywanie i przedstawianie propozycji zakresu usług, dostaw i robót budowlanych dla całokształtu zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w obiektach zarządzanych przez jednostkę oraz opracowywanie rocznego i wieloletniego planu budżetowego jednostki w tym zakresie.
 2. Bieżąca realizacja planu budżetowego usług, dostaw i robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 3. Przygotowywanie zapytań ofertowych do usługobiorców, dostawców i wykonawców robót budowlanych z zakresu sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 4. Przygotowywanie propozycji założeń, udział w opracowywaniu specyfikacji przetargowych i w pracach komisji przetargowych przy przygotowywaniu do realizacji zadań (usługi, dostawy i roboty budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 5. Sprawdzanie i opiniowanie ofert złożonych w związku z planowanymi do zlecenia usług i zrealizowania dostaw lub wykonania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 6. Przygotowywanie zleceń i założeń do umów ze zleceniobiorcami usług, dostaw i robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 7. Uzgadnianie i opiniowanie rozwiązań w opracowywanych dokumentacjach projektowych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 8. Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowych pod względem zgodności z zamówieniami i potrzebami jednostki w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 9. Koordynacja i współudział w czynnościach odbiorowych dostaw i robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 10. Koordynacja, współudział i/lub dokonywanie rozruchu sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 11. Kontrola rozliczeń prowadzonych usług, dostaw i robót budowlanych wykonywanych przez zleceniobiorców w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 12. Organizacja i koordynacja usług i robót budowlanych związanych z usuwaniem zakłóceń i awarii w funkcjonowaniu sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 13. Przygotowywanie dokumentów do wydania uzgodnień technicznych i lokalizacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z archiwizacją wydanych uzgodnień
 14. Bieżący nadzór nad stanem technicznym urządzeń, sieci i instalacji sanitarnych.
 15. Bieżący nadzór nad prawidłowością przebiegu wykonywania przez zleceniobiorców przeglądów stanu technicznego sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 16. Kompletacja dokumentów koniecznych do prowadzenia książek obiektów budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych.
 17. Bieżący nadzór nad prawidłowością przebiegu prac oraz kontrola i dopuszczenie do użytkowania po wykonaniu robót w zakresie instalacji sanitarnych oraz podłączeń instalacji i urządzeń (na czas organizacji imprez) realizowanych przez podmioty wynajmujące, dzierżawiące, użytkujące obiekty.
 18. Bieżąca kontrola zużycia mediów (woda, ciepło, gaz) i ilości zrzutu ścieków oraz prowadzenie korespondencji reklamacyjnej z ich dostawcami i odbiorcami ścieków.
 19. Wstępny opis faktur zakupu mediów, zrzutu ścieków, usług, dostaw i robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 20. Inicjowanie metod i sposobów oraz nadzór nad racjonalnym użytkowaniem mediów (woda, ciepło, gaz) i zrzutu ścieków w obiektach zarządzanych przez jednostkę.

Dodatkowe wykonywane obowiązki sprawowane okazjonalnie

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 2. Wykonywanie przeglądów stanu technicznego sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów oraz sporządzanie protokołów z tych przeglądów.
 3. Prowadzenie książek obiektów budowlanych w pełnym zakresie (kompletacja dokumentów, dokonywanie wpisów).
 4. Wsparcie pozostałych branż, tj. branży budowlanej oraz branży sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy wykonywaniu obowiązków opisanych w punkcie “Główne wykonywane obowiązki”, a także wykonywanie innych doraźnych zadań służbowych nie przewidzianych w niniejszym zakresie obowiązków i zleconych przez Kierownika Jednostki.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Praca na terenie Sosnowca.
 2. Praca jednozmianowa przeciętnie 8 godzin dziennie w godzinach 7:30 - 15:30, przeciętnie 5 dni w tygodniu.
 3. Praca umysłowa biurowa na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, ekspozycja pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 4. Wyjazdy służbowe na terenie miasta Sosnowca.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu potwierdzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia wymaganego stażu pracy (potwierdzone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem), tj. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie z zakładu pracy
 • potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych w korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych urzędniczych oraz stanowiskach pomocniczych i obsługi w MOSiR
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Inne informacje:

 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%
 • z osobami, które spełnią wymagania formalne będzie przeprowadzona rozmowa i test sprawdzający wiedzę o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem poczty.

Termin i miejsce składania dokumentów:

W terminie do dnia 14 listopada 2021 roku do godz. 15.30 wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem: Nabór na stanowisko urzędnicze: Starszy inspektor I” należy:

złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41
lub
przesłać na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu ul. 3 Maja 41 41-200 Sosnowiec

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie niż określony nie będą rozpatrywane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne