Starszy Referent w Departamencie Monitoringu

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i TelewizjiO firmie

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

Warszawa

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  poszukuje kandydata do pracy
w Departamencie Monitoringu na stanowisku starszego referenta

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Adres urzędu:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Starszy Referent w Departamencie Monitoringu

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa obsługa sekretariatu departamentu
 • dbanie o prawidłowy obieg faktur i dokumentów (w tym prowadzenie rejestrów decyzji administracyjnych i umów)
 • zarządzanie korespondencją (przychodzącą, wychodzącą i wewnętrzną)
  oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji;
 • nadzór nad właściwym korzystaniem z systemu elektronicznego obiegu dokumentów przez pracowników departamentu;
 • prowadzenie kalendarza dyrektora departamentu
 • organizowanie i obsługa spotkań, wyjazdów służbowych;
 • wsparcie administracyjne i biurowe departamentu

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • dobra znajomość pakietu Office;
 • wysoka kultura osobista;
 • odpowiedzialność i samodzielność;
 • inicjatywa i kreatywność;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, komunikacyjne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;

mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1].

Inne informacje:

Oferty należy przesyłać do dnia 14 stycznia 2020 r.

na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

lub składać

od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – Departament Monitoringu”.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną
lub e-mailową.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział w innych prowadzonych przez Biuro KRRiT naborach, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Biuro KRRiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

 
Po zakończeniu procedury ww. naboru oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia, które nie wyraziły zgody na udział w innych naborach, zostaną zniszczone komisyjnie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.

Inspektor ochrony danych:

Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected].

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz w ustawie o pracownikach urzędów państwowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane na podstawie zgody[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu
na zgłoszenie udziału w rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 917 z późn. zm.).

[2]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2142 z późn. zm.).

[3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

[4] Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

.


Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  poszukuje kandydata do pracy
w Departamencie Monitoringu na stanowisku starszego referenta

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Adres urzędu:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Starszy Referent w Departamencie Monitoringu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa obsługa sekretariatu departamentu
 • dbanie o prawidłowy obieg faktur i dokumentów (w tym prowadzenie rejestrów decyzji administracyjnych i umów)
 • zarządzanie korespondencją (przychodzącą, wychodzącą i wewnętrzną)
  oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji;
 • nadzór nad właściwym korzystaniem z systemu elektronicznego obiegu dokumentów przez pracowników departamentu;
 • prowadzenie kalendarza dyrektora departamentu
 • organizowanie i obsługa spotkań, wyjazdów służbowych;
 • wsparcie administracyjne i biurowe departamentu

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • dobra znajomość pakietu Office;
 • wysoka kultura osobista;
 • odpowiedzialność i samodzielność;
 • inicjatywa i kreatywność;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, komunikacyjne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;

mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1].

Inne informacje:

Oferty należy przesyłać do dnia 14 stycznia 2020 r.

na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

lub składać

od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – Departament Monitoringu”.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną
lub e-mailową.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział w innych prowadzonych przez Biuro KRRiT naborach, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Biuro KRRiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

 
Po zakończeniu procedury ww. naboru oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia, które nie wyraziły zgody na udział w innych naborach, zostaną zniszczone komisyjnie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.

Inspektor ochrony danych:

Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected].

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz w ustawie o pracownikach urzędów państwowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane na podstawie zgody[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu
na zgłoszenie udziału w rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 917 z późn. zm.).

[2]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2142 z późn. zm.).

[3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

[4] Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy