Ta oferta pracy jest nieaktualna od 137 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Referent w Dziale Zamówień Publicznych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

  Starszy Referent w Dziale Zamówień Publicznych - 0,75 etatu 

  Miejsce pracy: Warszawa

  DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

  • prowadzenie rejestrów i ewidencji,
  • przekazywanie do publikacji lub publikowanie ogłoszeń i informacji o zamówieniach publicznych,
  • współpraca z innymi komórkami Zakładu i podmiotami zewnętrznymi,
  • tworzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykonywanie czynności związanych z realizacją ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

   INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

  • praca biurowa przy monitorze ekranowym.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i minimum 2-letni staż pracy,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • znajomość przepisów z zakresu działania jednostek samorządu terytorialnego, zamówień publicznych i praktycznego ich stosowania.

  WYMAGANIA DODATKOWE:

  • doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
  • terminowość, dobra organizacja pracy oraz umiejętność analitycznego myślenia,
  • odpowiedzialność, rzetelność i systematyczność,
  • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich oraz umiejętność pracy w zespole.

  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

  OFERUJEMY:

  Umowa o pracę na etat

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

  • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz odręcznie podpisany list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie świadectw pracy, bądź zaświadczeń pracodawcy dokumentujących wymagany staż pracy,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymaganych kwalifikacji i uprawnień,
  • odręcznie podpisane oświadczenie:
   • o posiadanym obywatelstwie,
   • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko.
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać
   z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeśli znajdą się wśród pięciu najlepszych kandydatów.

  OPIS SPOSOBU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI:

  Rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie wiedzy w zakresie przepisów prawa dotyczących działania jednostki oraz wiedzy merytorycznej.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty

  lub składanie w zamkniętej kopercie w pok. nr 1

   z dopiskiem: REKRUTACJA 2 na adres:

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

  04-022 Warszawa, ul. Walewska 4

  do dnia 31 stycznia 2019 roku.

  Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 31 stycznia 2019 roku.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.