Oferta pracy

Starszy Referent w Wydziale Kontroli Biletów

Zarząd Transportu MetropolitalnegoO firmie

 • Barbary 21A
  Katowice, śląskie
 • Ogłoszenie wygasło 12 dni temu
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Zarząd Transportu Metropolitalnego

Barbary 21A

Katowice

ZTM działa od 1 stycznia 2018 roku. Przesłanką do jego powstania stała się ustawa metropolitalna z 2017 roku, która nałożyła na GZM obowiązki organizowania transportu publicznego na swoim terytorium. Zarząd od 1 stycznia 2019 roku zastępuje Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który funkcjonował na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim przez ponad 27 lat.

Nowa formuła organizatora transportu

Zarząd Transportu Metropolitalnego został utworzony przez władze GZM i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna, a ściślej – jednostka budżetowa. Nie posiada osobowości prawnej, tzn. nie może sama występować w roli podmiotu na płaszczyźnie polskiego prawa. Tego typu organizmy korzystają z osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego; w tym przypadku jest nią Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. ZTM ma również obowiązek z tą jednostką się rozliczać.

Starszy Referent w Wydziale Kontroli Biletów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Nr KP/ON/29/2020

Liczba etatów: 4

Główne obowiązki:

 1. Kontrola biletów i nakładanie opłat dodatkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Kontrola jakości usług przewozowych.
 3. Sporządzanie raportów z przeprowadzonych czynności kontrolerskich oraz ze stwierdzonych nieprawidłowości w obsłudze linii przez Operatorów.
 4. Udzielanie informacji w zakresie przeprowadzonych kontroli osobom korzystającym z komunikacji zbiorowej ZTM.
 5. Współpraca ze służbami Operatorów obsługujących linie ZTM.

Wykształcenie: co najmniej średnie

Wymagania niezbędne:

 1. Staż pracy: minimum 2 lata w przypadku posiadania wykształcenia średniego.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
 4. Znajomość układu komunikacyjnego aglomeracji metropolitalnej.
 5. Znajomość Regulaminu przewozu ZTM oraz Taryfy przewozu osób i bagażu.
 6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania pożądane:

 1. Dobra ogólna sprawność fizyczna.
 2. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
 3. Wysoka kultura osobista.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność i empatia.

Warunki pracy:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy, na zmiany, w dni robocze, soboty i niedziele.
 2. Miejsce pracy: Katowice ul. Barbary 21a oraz obszar sieci komunikacyjnej ZTM.
 3. Praca w terenie w pojazdach komunikacji miejskiej.
 4. Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu wrześniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Dokumenty wymagane do dostarczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (własnoręcznie podpisany) (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej ZTM na stronie http://bip.metropoliaztm.pl/ zakładce „Praca”).
 2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany) uwzględniający w szczególności informacje dotyczące doświadczenia i wiedzy wymaganej na stanowisku pracy.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, staż pracy, dodatkowe kwalifikacje, posiadane uprawnienia.
 4. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, oraz adresem osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie nr KP/ON/29/2020”, w terminie nieprzekraczalnym do 30 października 2020 r. na adres:

Zarząd Transportu Metropolitalnego

ul. Barbary 21a

40-053 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii ZTM w pokoju nr 011, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowych informacji w sprawie ogłoszenia udziela się w Wydziale Kontroli Biletów –
  nr telefonu: 32/74-38-590 lub 520 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00
 2. Oferty, które wpłyną do ZTM w Katowicach po terminie nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do ZTM.
 3. Oferty, które zostaną złożone niezgodnie z opisem zawartym w niniejszym ogłoszeniu,
  nie będą podlegały dalszej weryfikacji. Powyższe spowoduje wykluczenie kandydata
  z dalszego udziału w naborze.
 4. Kandydaci spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Złożonych dokumentów ZTM w Katowicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru.
 6. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21a reprezentowany przez Dyrektora.
 7. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320 tj.);
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019, 1282 tj.)

 

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń ZTM oraz na stronie internetowej ZTM w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.metropoliaztm.pl/

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy