Oferta pracy

Starszy Referent w Zespole Uzgodnień i Opinii w Płocku

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE

3 0003 500 brutto / mies.
 • Płock

  Płock, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przygotowywanie:

- projektów opinii i uzgodnień studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie uwzględniania wyników audytu krajobrazowego,

- projektów uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,

- projektów opinii do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

- opinii do wniosków o wydanie decyzji w ramach ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,

- opinii do uchwał gmin określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,

- opinii do gminnych programów rewitalizacji,

- opinii do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej;

2) współpraca w sporządzaniu i monitorowaniu projektów dokumentów, jak: strategia rozwoju województwa, plan zagospodarowania przestrzennego województwa;

3) współpraca w sporządzaniu audytu krajobrazowego oraz Raportu o stanie zagospodarowania województwa mazowieckiego w zakresie właściwości merytorycznej Oddziału Terenowego w Płocku;

4) współpraca w przygotowywaniu opinii dotyczących nowych regulacji prawnych oraz dokumentów krajowych i europejskich w obszarze rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;

5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura i Urzędu w tym, Zespołem Planowania Strategicznego, jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową w ramach prowadzonej polityki rozwoju samorządu województwa.

Warunki pracy:

• praca biurowa przy komputerze;

• budynek przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nasze wymagania

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe - preferowane dziedziny: rozwój regionalny, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, geografia, architektura, urbanistyka, geodezja i kartografia, ochrona środowiska, ekonomia;

2) znajomość przepisów z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;

3) znajomość problematyki planowania przestrzennego;

4) umiejętność redagowania pism i dokumentów;

5) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

6) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych;

7) odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dokładność, wysoka kultura osobista;

8) umiejętność analizy i syntezy informacji, logicznego myślenia;

9) posiadanie obywatelstwa polskiego;

10) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

11) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;

12) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy pod presją czasu;

2) gotowość do wyjazdów służbowych;

3) obsługa specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w pracy Biura (np. MapInfo).

To oferujemy

Przewidywana kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto w przedziale 3000 zł do 3500 zł (plus dodatek za wieloletnią pracę).

Wymiar etatu: pełny etat.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny (własnoręcznie podpisany);

 • kwestionariusz osobowy (do pobrania: https://bip.mbpr.pl/container/praca/2021/kwestionariusz-15-06-2021.pdf);

 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów (do pobrania: https://bip.mbpr.pl/container/praca/2021/klauzula-15-06-2021.pdf);

 • oświadczenia dla kandydatów (do pobrania: https://bip.mbpr.pl/container/praca/2021/o%c5%9bwiadczenia-15-06-2021.pdf);

 • kserokopia dokumentu (dyplom) potwierdzającego posiadane wykształcenie;

 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, V piętro lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

do dnia 23.08.2021 r. (decyduje data wpływu do Biura) z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr 13/2021”.

List motywacyjny, oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem.

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze będą poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszym przebiegu naboru.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (www.mbpr.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MBPR w Warszawie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.