Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy/Samodzielny Referent/Specjalisty w Wydziale Księgowości

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY BIELANY M ST WARSZAWY

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY BIELANY M ST WARSZAWY

Stefana Żeromskiego 29

Bielany

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • przyjmowanie dokumentów finansowych z obsługiwanych placówek oświatowych oraz sprawdzanie ich kompletności i rzetelności

 • dekretacja dowodów księgowych

 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych obsługiwanych placówek oświatowych

 • analizowanie kont rozrachunkowych, uzgadnianie sald z kontrahentami

 • monitoring i windykacja należności cywilno – prawnych

 • monitorowanie wykonania budżetu do wysokości zatwierdzonych planów finansowych

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w celu naliczania umorzeń

 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz finansowych

 • prowadzenie rejestrów zakupu oraz sprzedaży podatku VAT oraz sporządzanie jednostkowych deklaracji VAT-7

 • koordynacja czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych w obsługiwanych placówkach oświatowych

 • archiwizacja dokumentacji księgowej

 • współpraca z obsługiwanymi placówkami oświatowymi

Nasze wymagania

 • wykształcenie ekonomiczne,

 • bardzo dobra obsługa komputera,

 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane

 • znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku, tj. finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, podatku VAT,

 • znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły, w tym klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,

 • znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym,

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze,

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,

 • znajomość programów finansowo – księgowych (mile widziana znajomość systemu QNT),

 • komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Miejsce pracy: Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.

 • Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia

 • własnoręcznie podpisane CV,

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 • pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji nr ref.: 2/2022 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781 ze zm.)”

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. ze zm..).

Aby wziąć udział w rekrutacji niezbędne jest przesłanie SKANÓW PODPISANYCH DOKUMENTÓW, zgodnie z informacją na stronie:

http://www.dbfobielany.waw.pl/ogloszenia/rekrutacja,153.html

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku starszego referenta prosimy o przesłanie skanów ww. dokumentów, w terminie do dnia 14 czerwca 2023 roku do godziny 12:00 na adres e-mail [email protected] z tytułem wiadomości: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.: 1/2023”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie trwale usunięte.

Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.