Ta oferta pracy jest nieaktualna od 307 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy specjalista ds. administrowania siecią teleinformatyczną

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 24.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

  Starszego specjalisty ds. administrowania siecią teleinformatyczną

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychjest niższy niż 6%.  

  Wymiar etatu: 1
  Liczba stanowisk pracy: 1  

  Adres urzędu:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Al. J. Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa  

  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

  1. Nadzorowanie pracy i dostępności sieci teleinformatycznej w Centrali MSZ. Konfiguracja i monitorowanie aktywnych urządzeń w sieci resortu. Współpraca z administratorami serwerów oraz rozwiązywanie złożonych problemów technicznych. Świadczenie w II linii wsparcia pracy dla użytkowników sieci, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznych MSZ.
  2. Nadzorowanie pracy i dostępności sieci teleinformatycznej dla placówek zagranicznych podłączonych łączami WAN do Centrali MSZ w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznych MSZ. Monitorowanie aktywnych urządzeń dostępowych dla placówek zagranicznych. Współpraca z administratorem/opiekunem systemów teleinformatycznych na placówce zagranicznej. Świadczenie wsparcia w pierwszej linii wsparcia dla użytkowników sieci teleinformatycznej na placówce. Wsparcie to realizowane jest telefonicznie, zdalnie i przy stanowisku pracy.
  3. Konfigurowanie, administrowanie i nadzorowanie pracy urządzeń zabezpieczających dostęp z/do sieci Internet w Centrali MSZ i na placówkach zagranicznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznych MSZ. Zarządzanie urządzeniami sieci WAN. Administrowanie i monitorowanie węzłów dostępowych do systemów instytucji krajowych i zagranicznych. Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania platformy sprzętowej realizującej transmisję strumieniową w tym transmisje głosu i wideo. Dodatkowo monitorowanie i przeglądanie systemów logujących ruch pomiędzy siecią Centrali MSZ
   a Internetem. Współpraca z administratorami serwerów oraz dostawcami Internetu.
  4. Branie udziału w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji jawnej sieci informatycznej LAN i WAN w Centrali MSZ i na placówkach zagranicznych. Branie udziału w opracowaniu planów oraz analiza dostępnych na rynku nowych technologii systemowo-sieciowych w celu modernizacji sieci informatycznej. Przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz wdrożeniowej. Współpraca z partnerami handlowymi.
  5. Uczestnictwo w obsłudze postępowań na udzielenie zamówienia publicznego, poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań przetargowych, definiowanie wymagań, opracowanie analiz oraz udział w pracach komisji przetargowej w celu zapewnienia terminowej i profesjonalnej realizacji powierzonych projektów i zadań.

  Warunki pracy:

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  1. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
  2. Zagrożenie korupcją. 

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

  Niezbędne:

  Wykształcenie: wyższe o profilu: informatyka lub elektronika i telekomunikacja lub wyższe bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe: informatyka lub elektronika i telekomunikacja

  Doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat w obszarze administrowania systemami sieciowymi 

  Pozostałe wymagania niezbędne:

  1. Specjalistyczne szkolenia z zakresu administrowania urządzeniami sieciowymi
  2. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  3. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, UE i NATO, oznaczonych klauzulą „Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  4. Umiejętność analizy i definiowania wymagań.
  5. Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji.
  6. Umiejętność argumentowania.
  7. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
  8. Łatwość przyswajania nowej wiedzy.
  9. Dyspozycyjność.
  10. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  11. Korzystanie z pełni praw publicznych.
  12. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

  Dodatkowe: 

  1. Wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu: informatyka lub elektronika i telekomunikacja
  2. Przeszkolenie w zakresie administrowania urządzeniami sieci LAN/WAN, autoryzowane przez producentów sprzętu takich jak CISCO i CheckPoint
  3. Przeszkolenie w zakresie zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation.
  4. Znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN i WAN zbudowanymi w oparciu o produkty firm CISCO i CheckPiont.
  5. Znajomość zagadnień PKI.
  6. Znajomość zagadnień związanych zarządzaniem przedsięwzięciami (w szczególności IT) w tym metodyki zarządzania projektami (PRINCE 2)
  7. Znajomość aktów prawnych: Ustawa o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Prawo zamówień publicznych.

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.
  3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie ukończenia specjalistycznego szkolenia.
  4. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego.
  5. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne", UE i NATO oznaczonych klauzulą „Secret” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia
   5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 – j. t.).
  6. CV.
  7. Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/pliki_do_pobrania/
  8. Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 – j.t.), złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy kandydatek / kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
  9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
  10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  11. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  12. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się
   w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie wykształcenia.
  3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie ukończonych szkoleń. 

  Termin składania dokumentów: 14.08.2018 r.

  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Biuro Spraw Osobowych

  Al. J. Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BIT 14a/2018

  .

  Dane osobowe - klauzula informacyjna

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: [email protected]
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:
   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  Inne informacje: 

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%. 

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4500 PLN do ok. 6700 PLN oraz dodatek
  za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2016, poz. 1345- j.t. z późn. zm.).

  Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.  

  Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: 
  http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/
  zasady_uzyteczne_informacje/
  Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/departamenty-ministerstwa/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-dwm.html 

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone. 

  W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.

  Kontakt: Wydział Naboru i Organizacji, tel. +48 (22) 523 83 09, +48 (22) 523 78 06 email: [email protected]

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  bottom