Oferta pracy

Starszy Specjalista ds. Audytu

ENEA S.A.O firmie

ENEA S.A.

Górecka 1

Poznań

ENEA S.A. Departament Audytu informuje, iż poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko:
Starszy Specjalista ds. Audytu

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z audytem lub kontrolą- pożądane doświadczenie w obszarze prawnym, rachunkowości, zamówień publicznych,
 • Wykształcenie wyższe; (preferowane kierunkowe z zakresu Finanse, Zarządzanie, Prawo, Audyt, Kontrola Wewnętrzna),
 • Certyfikaty zawodowe i zaświadczenia potwierdzające uprawnia do wykonywania pracy kontrolera lub audytora (Pożądane CIA, ACCA,CFE),
 • Znajomość programu MS Excel i MS PowerPoint w stopniu średniozaawansowanym,
 • Znajomość systemu SAP – mile widziana,
 • Angielski – poziom średniozaawansowany,
 • Umiejętność redagowania sprawozdań i raportów,
 • Wysokie zdolności analityczne,
 • Umiejętność weryfikacji danych pod względem ich jakości,
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i radzenie sobie z wpływem innych,
 • Umiejętność współpracy wewnątrzgrupowej,
 • Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i dotrzymywaniem terminów,
 • Łatwość nawiązania kontaktów,
 • Dobra organizacja czasu pracy wraz z wysokim poziomem dążenia do realizacji celów,
 • Dyspozycyjność,
 • Prawo jazdy kat. B.

Skrócony opis stanowiska:

1. Miejsce pracy –  Poznań

2. Zakres czynności:

 • Współudział w tworzeniu planów audytów wewnętrznych w organizacji,
 • Realizowanie audytów i kontroli wewnętrznych,
 • Identyfikacja ryzyk i ocena procesów w organizacji,
 • Zbieranie danych, analizowanie, ocenianie oraz opracowywanie materiałów i informacji w zakresie objętym badaniem,
 • Przygotowywanie wszelkich dokumentów w trakcie audytu,
 • Prezentowanie wyników audytów i monitorowanie stanu wdrożenia rekomendacji wynikających z audytu,
 • Rekomendowanie działań usprawniających, zapobiegawczych i naprawczych,
 • Realizowanie zadań doradczych,
 • Uczestniczenie w czynnościach wyjaśniających w przypadku wystąpienia nadużycia lub innych nieprawidłowości.

Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2020 r.

Kandydaci/kandydatki mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania z dopiskiem "39/2020 Starszy Specjalista ds. Audytu" w terminie do dnia 22.11.2020 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli zamieszczasz w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o wyrażenie poniższej zgody:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

Informacja Administratora danych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, kod pocztowy 60-201 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
 2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a)    wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ §1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b)    w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c)    Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.

d)    ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 3. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a)    dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b)    ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c)    ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d)    ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e)    przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,

g)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]

 1. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy