Oferta pracy

Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych w Biurze Informatyki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieO firmie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

plac Bankowy 3/5

Warszawa

00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5
Ogłoszenie nr 70192 / 20.10.2020
Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych w Biurze Informatyki

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Status: nabór w toku

Miejsce pracy: pl. Bankowy 3/5 Warszawa

Ważne do: 4 listopada 2020 r.

Osoba na tym stanowisku:

 • zarządza bezpieczeństwem sprzętu serwerowego oraz sieciowego
 • zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz ochronę systemów teleinformatycznych, w tym przeprowadza kontrole stanu technicznego systemów teleinformatycznych oraz przeprowadza systematyczne kontrole eksploatowanych urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • zarządza systemami i sprzętem do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz kopiami zapasowymi
 • zarządza zintegrowanym systemem bezpieczeństwa
 • bierze udział w projektach informatycznych realizowanych w urzędzie

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administrowaniu sieciami i systemami IT
 • Znajomość norm serii ISO/IEC 27000 oraz umiejętności: implementacji mechanizmów bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, administrowania systemami operacyjnymi rodziny Windows Serwer
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, współpraca w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego - administrowanie bezpieczeństwem sieci lub systemów IT
 • Posiadanie certyfikatów związanych z administrowaniem siecią, np. CCNA i CCNP
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,Poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa
Co oferujemy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,  niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca pod presją czasu, praca związana z obsługą klienta, praca na parterze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowane windy, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
 • Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

MUW zapewnia swoim pracownikom:

 • stabilną i ciekawą pracę;
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie;
 • dodatek stażowy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • nagrody – w zależności od wyników pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportoworekreacyjnej;
 • korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
 • możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail. Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
 • Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce „Praca i kariera”. Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania certyfikatów związanych z administrowaniem siecią, np. CCNA i CCNP i poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,Poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa

Aplikuj do: 4 listopada 2020


Aplikuj elektronicznie przez stronę: https://ankieta-rekrutacja.mazowieckie.pl/
Lub w formie papierowej na adres:
- pocztą, kurierem bądź osobiście
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
z dopiskiem „Oferta pracy BI-II/5”
lub
- również elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
/t6j4ljd68r/skrytka

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 695 60 60 lub mailowego na adres: [email protected]

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/praca

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.11.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy