Oferta pracy

Starszy specjalista ds. budowlanych

URZĄD MORSKI W GDYNIO firmie

4 252‐4 726 zł brutto / mies.
 • Gdynia, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Starszy specjalista ds. budowlanych

Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista ds. budowlanych

ZAKRES ZADAŃ

 • monitorowanie przebiegu realizacji robót hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego.
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów w celu zapewnienia utrzymania i rozwoju infrastruktury technicznej obszarów morskich wraz z uczestnictwem w pracach komisji przetargowej, w tym badanie i ocena złożonych ofert
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z realizacją umów na roboty budowlane
 • sporządzanie opinii w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych wraz z udziałem w pracach związanych z
  rozpatrzeniem dokumentacji projektowych w celu zapewnienia prawidłowego odbioru przygotowywanej dokumentacji
  technicznej
 • sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji, robót budowlanych i usług w celu dokonywania analiz oraz przekazywania wymaganych danych w ramach współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze budownictwa
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze przygotowania i realizacji robót budowlanych
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • znajomość przepisów zamówień publicznych
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • studia podyplomowe w obszarze Zarządzania Projektami
 • uprawnienia budowlane lub projektowe
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów dotyczących FIDIC w zakresie wykonywanych zadań

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 17 listopada 2020 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - 70149

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), pełna treść ogłoszenia KPRM
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4 252,89 zł - 4 726,34 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne.
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 355 34 71/75 lub 58 355 31 71

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy