Oferta pracy

Starszy Specjalista ds. Kontroli Operacyjnej

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Bank Gospodarstwa Krajowego

Chmielna 73

Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Starszy Specjalista ds. Kontroli Operacyjnej

Odpowiedzialność i zadania:

 • Realizowanie kontroli planowych i doraźnych projektów w miejscu realizacji lub w siedzibie beneficjenta w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
 • Realizowanie kontroli trwałości projektów wykonywanych w ramach Programu
 • Wydawanie i monitorowanie zaleceń pokontrolnych w zakresie wykrytych podczas kontroli nieprawidłowości/uchybień oraz przygotowywanie stanowiska banku w zakresie zastrzeżeń beneficjentów do wydanych zaleceń,
 • Prowadzenie spraw związanych z odzyskiwaniem środków publicznych, w tym: analiza podstawy prawnej do dokonania zwrotu, wyliczenie kwoty podlegającej zwrotowi, monitorowanie dokonania zwrotu
 • Przygotowanie oraz przekazywanie do Ministerstwa ds. Rozwoju dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych oraz monitorowanie procesu
 • Analizowanie przypadków z wykrytą nieprawidłowością, formułowanie wniosków i przygotowanie dokumentacji dotyczącej popełnienia przestępstwa dla właściwej komórki w banku
 • Terminowe sporządzanie sprawozdań okresowych z realizacji Programu
 • Realizacja obowiązku sprawozdawczego w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in.ministerstwa, ZBP, banki komercyjne) w zakresie realizacji zadań Biura Kredytu Technologicznego

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia/finanse/bankowość/prawo/fundusze europejskie
 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze funduszy europejskich, audycie/kontroli, bankowości lub finansach
 • Bardzo dobra znajomość:
  • zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • poddziałania instrumentu „Kredyt na innowacje technologiczne”,
  • przepisów i wytycznych związanych z: kwalifikowalnością wydatków, realizacją projektów współfinansowanych z UE, udzieleniem pomocy publicznej,
  • przepisów prawa bankowego,
  • przepisów i wytycznych z zakresu kontroli i audytu funduszy strukturalnych, w szczególności w zakresie procedury wyboru wykonawców towarów/usług,
  • przepisów i wytycznych związanych z wyborem projektów do dofinansowania, w szczególności w zakresie.
  • Znajomość pakietu MS Office
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • Bardzo dobra organizacja pracy

 • Samodzielność oraz odpowiedzialność w działaniu
 • Samodyscyplina i terminowa realizacja powierzonych zadań

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Program Wsparcia
  Power Bank

Informujemy, że kandydaci na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu, mogą zostać poproszeni, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, o przedstawienie informacji – w formie oświadczenia lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - dotyczących skazania za przestępstwa, o których mowa w w/w ustawie. Udzielenie informacji potwierdzającej brak karalności w/w zakresie może stanowić warunek dopuszczenia do kolejnego etapu rekrutacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected]
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne