INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

I. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”


II. Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: [email protected]

III. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z procesem rekrutacji w poniższych celach:

 1. prowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku pozytywnego wyniku tego procesu także do zawarcia i realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) Rozporządzenia;
 2. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odpowiedniej zgody – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
 3. zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank jako administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;

IV. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane będą udostępnione wybranym Spółkom Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. oraz procesorom, z którymi współpracuje Spółka dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnie toczącej się rekrutacji.

Dane mogą być też udostępnione wybranym Spółkom Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. oraz procesorom, z którymi współpracuje Spółka w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie dla potrzeb realizacji innych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. prowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji – do momentu zawarcia i realizacji umowy w związku z realizacją obowiązków prawnych Banku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) Rozporządzenia;
 2. niezbędny do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank jako administratora danych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, co do zasady przez okres 3 lat – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
 3. 3 lat w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

VI. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez PKO Bank Polski SA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


VII. Wymóg podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt III. ppkt 1) powyżej, tj. dla dalszej realizacji procesu rekrutacji.

VIII. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

IX. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od pracownika PKO Banku Polskiego, który polecił Panią/Pana do pracy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Check box:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

PKO Ubezpieczenia

Starszy Specjalista ds. Likwidacji Szkód Majątkowych

PKO UbezpieczeniaO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

PKO Ubezpieczenia

Chłodna 52

Warszawa

PKO Ubezpieczenia poszukuje kandydatów do pracy
w Departamencie Operacji na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Likwidacji Szkód Majątkowych
Miejsce pracy: Warszawa

Podstawowe zadania

 • prowadzenie procesu likwidacyjnego przydzielonych szkód; udzielanie informacji osobie poszkodowanej lub jej pełnomocnikowi o niezbędnych dokumentach i obowiązujących procedurach oraz aktualnym stanie likwidacji
 • uzyskiwanie informacji, danych i dokumentów dotyczących wniosków i polis celem ustalenia zakresu ochrony, okresu odpowiedzialności i faktu opłacenia rat składek w terminach określonych w dokumencie ubezpieczenia
 • uzyskiwanie informacji, danych, dokumentów, oświadczeń itp., niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, rozmiaru roszczeń oraz umożliwiających przeprowadzenie postępowania regresowego w stosunku do sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela
 • rejestracja szkód według obowiązujących wymogów - z uwzględnieniem określenia rezerwy szkodowej, jej bieżącej aktualizacji oraz przyczyn szkód (zgodnie z obowiązującymi procedurami)
 • telefoniczne negocjacje wysokości szkody mieszkaniowej
 • formułowanie opinii i decyzji odszkodowawczych wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, zgodnie z zasadami określonym w procedurach likwidacyjnych i regulacjach wewnętrznych
 • współdziałanie z instytucjami i organami administracji w zakresie niezbędnym dla potrzeb obsługi likwidacyjnej szkód
 • współpraca z departamentami wewnętrznymi oraz dostawcami zewnętrznymi

Nasze oczekiwania:

 • znajomość masowych procesów likwidacji szkód z ryzyk majątkowych oraz systemów informatycznych odzwierciedlających te procesy
 • minimum 3 lata praktycznego doświadczenia w likwidacji szkód
 • praktyczne doświadczenie w obsłudze klientów
 • znajomość systemów do ustalania wysokości szkody w mieniu – Seko, Norma Pro, itp.

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet benefitów (opieka medyczna, system kafeteryjny, ubezpieczenie na życie, Pracowniczy Program Emerytalny),
 • preferencyjne warunki na wybrane produkty i usługi Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA,
 • pracę w siedzibie spółki w centrum Warszawy

 

Zgłoszenia (CV) prosimy kierować za pomocą przycisku
Aplikuj

PKO Ubezpieczenia poszukuje kandydatów do pracy
w Departamencie Operacji na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Likwidacji Szkód Majątkowych

Podstawowe zadania

 • prowadzenie procesu likwidacyjnego przydzielonych szkód; udzielanie informacji osobie poszkodowanej lub jej pełnomocnikowi o niezbędnych dokumentach i obowiązujących procedurach oraz aktualnym stanie likwidacji
 • uzyskiwanie informacji, danych i dokumentów dotyczących wniosków i polis celem ustalenia zakresu ochrony, okresu odpowiedzialności i faktu opłacenia rat składek w terminach określonych w dokumencie ubezpieczenia
 • uzyskiwanie informacji, danych, dokumentów, oświadczeń itp., niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, rozmiaru roszczeń oraz umożliwiających przeprowadzenie postępowania regresowego w stosunku do sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela
 • rejestracja szkód według obowiązujących wymogów - z uwzględnieniem określenia rezerwy szkodowej, jej bieżącej aktualizacji oraz przyczyn szkód (zgodnie z obowiązującymi procedurami)
 • telefoniczne negocjacje wysokości szkody mieszkaniowej
 • formułowanie opinii i decyzji odszkodowawczych wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, zgodnie z zasadami określonym w procedurach likwidacyjnych i regulacjach wewnętrznych
 • współdziałanie z instytucjami i organami administracji w zakresie niezbędnym dla potrzeb obsługi likwidacyjnej szkód
 • współpraca z departamentami wewnętrznymi oraz dostawcami zewnętrznymi

Nasze oczekiwania:

 • znajomość masowych procesów likwidacji szkód z ryzyk majątkowych oraz systemów informatycznych odzwierciedlających te procesy
 • minimum 3 lata praktycznego doświadczenia w likwidacji szkód
 • praktyczne doświadczenie w obsłudze klientów
 • znajomość systemów do ustalania wysokości szkody w mieniu – Seko, Norma Pro, itp.

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet benefitów (opieka medyczna, system kafeteryjny, ubezpieczenie na życie, Pracowniczy Program Emerytalny),
 • preferencyjne warunki na wybrane produkty i usługi Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA,
 • pracę w siedzibie spółki w centrum Warszawy

 

Zgłoszenia (CV) prosimy kierować za pomocą przycisku
Aplikuj

Ogłoszenie archiwalne