Starszy Specjalista ds. obwodów wtórnych w Wydziale Nadzoru Standaryzacji w Bydgoszczy

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 21.08.2019
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 20.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko

  Starszy Specjalista ds. obwodów wtórnych w Wydziale Nadzoru Standaryzacji w Bydgoszczy
  Miejsce pracy: Bydgoszcz
  DD/WB/SS2/07/19

  Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

  • udział w:
   - uzgodnieniach dokumentacji przed inwestycyjnej w zakresie rozwiązań technicznych w obszarze obwodów wtórnych i układów stałoprądowych HVDC,
   - próbach i testach fabrycznych w celu zapewnienia spełnienia wymagań standardów technicznych,
   - odbiorach inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej,
   - opracowywaniu i aktualizacji standardów, specyfikacji technicznych i wymagań funkcjonalnych w zakresie obwodów wtórnych i układów stałoprądowych HVDC,
  • opiniowanie dokumentacji i rozwiązań technicznych w zakresie obwodów wtórnych i układów stałoprądowych HVDC,
  • nadzór nad stosowaniem standaryzacji i typizacji w zakresie obwodów wtórnych,
  • wsparcie techniczne przy formułowaniu ocen w zakresie wydarzeń sieciowych, stanów awaryjnych lub zakłóceniowych w zakresie obwodów wtórnych i układów stałoprądowych HVDC.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne - elektroenergetyka / elektrotechnika / automatyka lub kierunek pokrewny,
  • co najmniej 4 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie zadań, preferowane w zakresie urządzeń obwodów wtórnych lub układów HVDC,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 – Intermediate, 
  • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m oraz do prowadzenia samochodu służbowego, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, komunikatywność.


  Dodatkowym atutem będzie:

  • posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru gr. 1 lub 2, bez ograniczenia napięcia,
  • znajomość zagadnień dotyczących offshore oraz technologii magazynowania energii.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
  Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
  PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail: [email protected]). Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:
  a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy Kodeks pracy (Kodeks pracy) związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT (w szczególności platformy do przeprowadzania procesów rekrutacji).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A. a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: [email protected]).
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.