Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy Specjalista ds. Płac i Szkoleń w Wydziale Budżetu i Finansów

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

Jana Henryka Dąbrowskiego 79

Jeżyce

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie całości spraw wynikających z rachuby płac pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych

 • sporządzanie list płac pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

 • obliczanie i odprowadzanie składek z tytułu płac na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

 • obliczanie i odprowadzanie podatku od wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 • Księgowanie list płac w systemie księgowym.

 • Zgłaszanie do ZUS zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, GDOŚ, KPRM, Wojewody i innych wynikających z zajmowanego stanowiska.

 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US.

 • Wprowadzanie i podpisywanie przelewów.

 • Zastępowanie podczas nieobecności pracownika ds. kadr.

 • Prowadzenie całości spraw związanych z PPK.

 • Badanie potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, przygotowywanie planów szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich organizacja i zgłaszanie pracowników na szkolenia.

Nasze wymagania

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

- Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub dowolne wyższe i przeszkolenie w zakresie płac,

- Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze płac,

- znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych,

- znajomość Kodeksu Pracy, ustawy o służbie cywilnej,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność obsługi komputera (MS Word i Excel),

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

- Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w księgowości w administracji publicznej,

-znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,

- znajomość przepisów z zakresu rachunkowości,

- umiejętność rozwiązywania problemów,

- efektywna komunikacja,

- radzenie sobie ze stresem,

- umiejętność dostosowania się do zmian,

- umiejętność przekazania informacji,

Wymagane dokumenty

(dokumenty niezbędne)

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

To oferujemy

 • Ruchomy czas pracy

 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

 • Trzynasta pensja.

 • Dodatek za wysługę lat.

 • Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Budynek wyposażony w windę osobową,

 • Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku,

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • Zagrożenie korupcją,

 • Stres związany z obsługą klientów wewnętrznych,

O nas

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

główny specjalista do spraw: płac i szkoleń w Wydziale Budżetu i Finansów

60-529 Poznań ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

Ogłoszenie nr 97883

Liczba stanowisk: 1

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nabór zdalny

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Aplikuj

do 19 czerwca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 100488"

na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Poznań

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

616396400

lub mailowego na adres: [email protected]

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Dodatkowe informacje

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.