Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy Specjalista ds. planowania lotniska i certyfikacji

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny

Aleje Jerozolimskie 142b

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Monitorowanie i weryfikacja procesu planowania, zakładania i certyfikacji lotniska w zakresie prawa unijnego, krajowego oraz standardów międzynarodowych w obszarze lotnictwa cywilnego (Compliance)

 • Tworzenie zasad zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i monotorowania zgodności (CMS) w procesie planowania, projektowania, budowy, certyfikacji i uruchomienia operacyjnego lotniska

 • Monitorowanie standardów międzynarodowych oraz wymagań UE/ krajowych w obszarze lotnisk, w szczególności planowanych zmian w tym zakresie oraz ocena ich potencjalnego wpływu na infrastrukturę i aspekty operacyjne planowanego lotniska

 • Wypracowanie i/lub weryfikacja założeń technicznych i operacyjnych planowanego lotniska;

 • Udział w opracowywaniu koncepcji operacyjnej podczas prac planistycznych, projektowych, wykonawczych oraz procedur podmiotu zarządzającego lotniskiem w ramach przygotowania do certyfikacji i operacyjnego uruchomienia lotniska

 • Monitorowanie potencjalnych odstępstw od wymagań organizacyjnych, operacyjnych i certyfikacyjnych oraz ocena dokumentacji opracowanej przez projektantów/ wykonawców pod kątem wymagań UE/krajowych, wpływu na bezpieczeństwo operacji i procedowania odstępstw w ULC/EASA

 • Współpraca z ULC, EASA, ACI, ICAO, Eurocontrol, lATA w zakresie spełniania wymagań i standardów, a także stosowania najlepszych praktyk branżowych

 • Wsparcie analityczne dla wszystkich procesów związanych z planowaniem i projektowaniem nowej infrastruktury portu lotniczego w aspekcie zgodności z wymaganiami i bezpieczeństwa operacji

 • Opracowanie i ocena alternatywnych koncepcji planowania dla głównych elementów infrastruktury portu lotniczego

 • Przygotowywanie prezentacji technicznych, sprawozdań, zakresów prac i harmonogramów dla potrzeb planowania portu lotniczego

 • Koordynacja zadań oraz praca nad dokumentami wymaganymi w postepowaniach administracyjnych dotyczących założenia i certyfikacji lotniska lotniska

 • Udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedur przetargowych związanych z planowaniem nowego portu lotniczego

 • Dostosowanie dokumentacji do odpowiednich przepisów UE/krajowych z obszaru lotnictwa cywilnego

 • Weryfikacja informacji projektowych i dokumentacji postępowań przetargowych, identyfikacja ryzyk i szans projektowych i zarządzanie nimi

 • Udział w opracowaniu dokumentacji i realizacji projektów w zakresie szerokorozumianej infrastruktury i systemów lotniskowych, a także master planu i certyfikacji lotniska

 • Koordynacja i weryfikacja realizacji zadań zleconych Wykonawcom CPK

 • Zarządzanie zmianami w projekcie oraz odchyleniami od wymagań CPK i upewnienie się, że w przypadku procesów projektowych i planistycznych wszystkie propozycje wykonawców są zgodne z wymaganiami projektowymi, umową, standardami EASA/ICAO, warunkami technicznymi, oraz przepisami i uwarunkowaniami planowania przestrzennego (jeśli dotyczy);

 • Prowadzenie dialogu z organami administracji oraz koordynacja uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych pod kątem projektowym we współpracy z pozostałymi biurami CPK

 • Współpraca, z innymi biurami i wkład w program projektowania i realizacji CPK wraz z opracowywaniem i nadzorowaniem harmonogramu projektów, ich przygotowania i realizacji, fazowania i ścieżki krytycznej oraz koordynacja wobec przyjętego budżetu

 • Reprezentowanie firmy na odpowiednich spotkaniach i upewnienie się, że prowadzona jest dokumentacja spotkań

 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie powierzonego zakresu odpowiedzialności

 • Dokładna znajomość oraz zapewnienie zgodności z procedurami i standardami procesów CPK

 • Uwzględnianie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach prac projektowych i wdrażanych rozwiązań technicznych

 • Wsparcie innych pracowników projektu, w celu zapewnienia ciągłego rozwoju zawodowego

 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami

Nasze wymagania

 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w branży lotniczej, preferowane doświadczenie w pracy na lotnisku lub w nadzorze lotniczym

 • Wykształcenie wyższe, preferowane w dziedzinie lotnictwa, prawa lotniczego, zarządzania portami lotniczymi lub w dziedzinie pokrewnej

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (znajomość frazeologii lotniczej będzie dodatkowym atutem)

 • Umiejętności efektywnej komunikacji pisemnej, ustnej i graficznej oraz przygotowywania/ wygłaszania prezentacji

 • Umiejętność organizowania pracy własnej, zarządzania zadaniami oraz ustalania priorytetów

 • Umiejętność pracy w ambitnych terminach

 • Wysokie poczucie odpowiedzialności i zdolność do pracy w szybko zmieniającym się środowisku, zorientowanie na jakość dostarczanych dokumentów

 • Umiejętność efektywnej współpracy w zespole; zdolności interpersonalne, współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu

 • Umiejętność określania wymagań i egzekwowania od wykonawców odpowiedniej jakości realizacji założonych zadań

 • Wykazywanie inicjatywy i proaktywnego, konstruktywnego podejścia do codziennych zadań i wyzwań w projekcie

 • Umiejętności analityczne i motywacja ukierunkowana na rozwiązywanie problemów

 • Samodzielność metodyczna, dokładność i konsekwencja w realizacji zadań

 • Umiejętność zarządzania wrażliwymi informacjami, dyskrecja i dyplomacja

 • Wewnętrzna motywacja, rzetelność i odpowiedzialność

 • Punktualność i niezawodność

 • Elastyczne i otwarte podejście do nowych zadań, metod pracy, zmian oraz zaangażowanie i chęć uczenia się

 • Umiejętność budowy dobrych relacji na wszystkich poziomach, wewnętrznie i zewnętrznie, w tym z interesariuszami projektu

Mile widziane

 • Dobra znajomość europejskiego i krajowego środowiska regulacyjnego w obszarze lotnictwa cywilnego

 • Doświadczenie w pracy na lotnisku certyfikowanym zgodnie z wymaganiami UE - w obszarze monitorowania zgodności, zarządzania bezpieczeństwem lub w obszarze operacyjnym, lub w nadzorze lotniczym w obszarze lotnisk

 • Doświadczenie przy realizacji projektów planistycznych i budowlanych w Polsce oraz znajomość lokalnych procedur administracyjnych związanych z procesem planistycznym i budowlanym, w szczególności w zakładania i certyfikacji lotniska

 • Znajomość oprogramowania CAD/ środowiska GIS/ specjalistycznego oprogramowania wspierającego planowanie lotniska (np. AVIPLAN)

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu

 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole

 • Elastyczne godziny pracy

 • Szkolenia i możliwość rozwoju

 • Prywatną opiekę medyczną

 • Możliwośc korzystania z platformy benefitowej

 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Przewiń do profilu firmy