Oferta pracy

Starszy Specjalista ds. Pracowniczych

Główny Urząd Nadzoru BudowlanegoO firmie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Krucza 38/42

Warszawa

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

Starszego Specjalisty ds. Pracowniczych
Miejsce pracy: Warszawa
Lubisz pracę z ludźmi?
Interesujesz się prawem pracy i posiadasz wiedzę w tym zakresie?
Posiadasz doświadczenie w pracy związanej z obsługą kadrową lub zarządzaniem zasobami ludzkimi?

 

Aplikuj o stanowisko w Zespole Spraw Pracowniczych w Biurze Organizacyjnym

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • przyjazne środowisko pracy w dynamicznym i zaangażowanym zespole,
 • szkolenia dla członków korpusu Służby Cywilnej
 • praca w samym centrum miasta na ul. Kruczej 38/42 w Warszawie,
 • możliwość pracy zdalnej z mobilnym wyposażeniem,
 • ruchomy czas pracy,
 • możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • pomieszczenie na rowery na terenie urzędu,
 • możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem,
 • pokój pracy dla rodzica z dzieckiem,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do programu MultiSport),
 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • organizuje i bierze udział w przeprowadzaniu naborów do Urzędu, w szczególności do korpusu służby cywilnej,
 • przygotowuje projekty dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników Urzędu, a także prowadzi akta osobowe i komputerową bazę danych pracowników Urzędu,
 • ustala uprawnienia pracowników Urzędu wynikające ze stosunku pracy, w szczególności do urlopów wypoczynkowych, dodatków za wieloletnią pracę (dodatków stażowych), nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw emerytalnych i rentowych, a także prowadzi ewidencję czasu pracy,
 • dokonuje zgłoszeń pracowników i członków ich rodzin do ZUS,
 • monitoruje przeprowadzanie ocen w służbie cywilnej oraz ustalanie indywidualnych programów rozwoju zawodowego,
 • bierze udział w organizowaniu służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników służby cywilnej w Urzędzie,
 • prowadzi sprawy związane z etatyzacją oraz sprawozdawczość dotyczącą zatrudnienia w Urzędzie,
 • monitoruje proces sporządzania opisów stanowisk pracy w Urzędzie oraz ich wartościowania.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w pracy związanej z obsługą kadrową lub zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym co najmniej 1 rok w administracji rządowej,
 • znajomość przepisów: Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o pracownikach urzędów państwowych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (w zakresie dotyczącym stosunku pracy), ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w zakresie nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych), ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów) oraz działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność obsługi komputera (w szczególności system informacji prawnej typu Lex czy Legalis, Excel),
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 24.02.2021 r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Biuro Organizacyjne

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

z dopiskiem „Ogłoszenie nr 74173”.

 

Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowego na adres: [email protected].

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

Dostępność:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na  płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6 %.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce „Pracuj z nami”.

Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Można składać je również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów; kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku niedostarczenia oryginałów oświadczeń przesłanych w formie skanów, kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej).

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego itd. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie archiwalne