Ta oferta pracy jest nieaktualna od 125 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy specjalista ds. projektów finansowanych ze środków publicznych w zakresie sieci szerokopasmowych w Wydziale Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Regulacji

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-12-06

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
   

  Starszy specjalista ds. projektów finansowanych ze środków publicznych w zakresie sieci szerokopasmowych w Wydziale Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Regulacji

  Wymiar etatu: 1

  Liczba stanowisk pracy: 1
   
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


  Adres urzędu: 
  01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

   

  Warunki pracy:

  • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
  • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
  • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
  • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  • praca w pokoju, który jest klimatyzowany.

  Główne zadania:

  • analiza zasad dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do infrastruktury telekomunikacyjnej finansowanej ze środków publicznych;
  • udział w weryfikacji lub ustalaniu warunków współpracy określanych w ofertach hurtowych lub decyzjach administracyjnych dotyczących dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej finansowanej ze środków publicznych;
  • uczestnictwo w przygotowywaniu projektów ramowych ofert hurtowych dotyczących warunków dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej finansowanej ze środków publicznych;
  • udział w opiniowaniu projektów ofert hurtowych dotyczących warunków dostępu
   do infrastruktury telekomunikacyjnej finansowanej ze środków publicznych;
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej finansowanej ze środków publicznych;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej finansowanej ze środków publicznych.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
  • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość problematyki związanej z rynkiem telekomunikacyjnym;
  • znajomość polskich i europejskich regulacji prawnych rynku telekomunikacyjnego;
  • umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawa;
  • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • życiorys/CV i list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
  • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
   w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

  Terminy i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy przesłać do dnia 17 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego
  lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej

  Biuro Administracji

  ul. Giełdowa 7/9

  01-211 Warszawa

  z dopiskiem „starszy specjalista - DR/WPS/7”

  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania.

  Dane osobowe – klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

  W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze
  są zobowiązane/zobowiązani podpisać oświadczenia w dniu przeprowadzania naboru.

  Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
  w wysokości 4 309,83 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,3) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

  • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  • test wiedzy;
  • test językowy;
  • test kompetencyjny;
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 489 oraz pod adresem poczty elektronicznej [email protected]