Ta oferta pracy jest nieaktualna od 165 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy specjalista ds. wydatków i rozliczeń podatkowych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 30.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Dyrektor Generalny poszukuje na stanowisko

  Starszego specjalisty ds. wydatków i rozliczeń podatkowych
  w Wydziale Księgowości w Biurze Finansowo-Księgowym
  Miejsce pracy: Warszawa

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

  Wymiar etatu: 1

  Liczba stanowisk pracy: 1

  Miejsce wykonania pracy:

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • przygotowywanie dokumentów księgowych,
  • dekretowanie dokumentów,
  • księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych dokumentów księgowych,
  • prowadzenie ewidencji i dokumentacji w zakresie podatku VAT,
  • przygotowywanie deklaracji i informacji dotyczących podatku VAT,
  • prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ilościowej i wartościowej materiałów i wydawnictw Urzędu,
  • uzgadnianie stanów magazynowych materiałów i wydawnictw,
  • uzgadnianie kont analitycznych z syntetycznymi,
  • monitorowanie wykorzystania środków budżetowych,
  • archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum.

  Warunki pracy:
  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


  Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych.

  Czynności fizyczne:

  • rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach,
  • obsługa klientów zewnętrznych,
  • konieczność poruszania się po terenie Urzędu.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
   
  Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowego.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


  Wymagania niezbędne:

  Wykształcenie: wyższe

  Doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 3 lat w dziedzinie księgowości;

  Pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość ustawy o rachunkowości, aktualnych aktów prawnych w zakresie finansów publicznych, ustaw podatkowych i aktów wykonawczych oraz umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
  • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office ( przede wszystkim MS Word i MS Excel) oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
  • umiejętność redagowania pism,
  • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą oraz informacjami, komunikatywność, duża kultura osobista,
  • umiejętność przekonywania oraz konsultacji kwestii drażliwych,
  • otwarty stosunek do klienta, cierpliwość w kontaktach z klientami oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

  Wymagania dodatkowe:

  • wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe o profilu ekonomicznym,
  • minimum roczne doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych,
  • umiejętność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • doświadczenie w pracy z komputerowymi programami finansowo – księgowymi,
  • umiejętność analizy i interpretacji zmieniających się przepisów w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, podatków.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • cv/życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie kandydata/kandydatki o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata/kandydatki o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w dziedzinie księgowości (świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające okres zatrudnienia, zakres obowiązków określający obszar i rodzaj wykonywanych zadań),
  • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
  • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.
  Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
  • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów,

  Termin składania dokumentów:
  12-06-2018
   
  Pod adresem:
  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja BF/SSW” oraz numerem ogłoszenia
   
  Inne informacje:
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze około 4.000 PLN uzależnione od osiągniętego wyniku podczas rekrutacji oraz posiadanych kwalifikacji plus ew. dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1889).

  Techniki naboru:

  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy,
  • rozmowa kwalifikacyjna. 
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
   
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
   
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:
   
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
   
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
   
  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.plhttp://www.uprp.pl/wyniki-naborow/Lead40,490,716,1,bip,pl,text/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
   
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
   
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 579-00-67 lub 22 579-04-52.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.
  Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: [email protected], tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
   
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie  o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
   
  Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
   
  Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
   
  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
   
  Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
   
  Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
   
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
   
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.