Ta oferta pracy jest nieaktualna od 220 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Specjalista (ds. zarządzania ryzykiem) w Wydziale Metodyk Projektów

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2018-05-15

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację do Centralnej Jednostki Inwestycyjnej na stanowisko:

  Starszy Specjalista (ds. zarządzania ryzykiem) w Wydziale Metodyk Projektów
  Miejsce pracy: Warszawa
  CJI/WMP/SS/05/18

  Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

  Uczestnictwo w realizacji zadań w zakresie planowania, wdrażania i zarządzania ryzykiem w projektach i programach inwestycyjnych zgodnie z uznanymi standardami oraz z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami w Spółce, w szczególności takich jak:

  • Identyfikacja, analiza i ocena ryzyk w projektach inwestycyjnych;
  • Ocena ryzyk pod kątem ich wpływu na funkcjonowanie procesu inwestycyjnego oraz wrażliwości organizacji na ich wystąpienie; 
  • Udział w opracowywaniu projektów regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem;
  • Wykonywanie zadań lidera merytorycznego w zakresie szacowania i ograniczania ryzyk występujących w projektach i programach;
  • Udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z kompetencjami;
  • Przygotowywanie propozycji zmian w metodyce zarządzania projektami;
  • Prowadzenie przeglądów projektów i programów w zakresie zgodności z metodyką zarządzania ryzykiem; 
  • Opracowywanie raportów dotyczących wpływu zmian metodyki na organizację;
  • Aktualizacja standardów, procedur, szablonów i dobrych praktyk zarządzania ryzykiem;
  • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki zarządzania ryzykiem w projektach.

   

   

  Wymagania:

  • Ukończone studia wyższe (preferowane z zakresu zarządzania i/lub ekonomiczne), podyplomowe ze specjalistycznych dziedzin;
  • Nie krótsze niż 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego lub dłuższe w dziedzinach pokrewnych;
  • Nie krótsze niż 2 -letnie doświadczenie w branży energetycznej lub pokrewnej;
  • Znajomość języka angielskiego (poz. min. B 1);
  • Wysokie umiejętności analityczne;
  • Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie;
  • Samodzielność w realizowaniu powierzonych zadań oraz umiejętność pracy w zespole;
  • Kreatywność, wnikliwość, dokładność i rzetelność;
  • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, komunikatywność.
  • Posiadanie certyfikatu FERMA, CRMA lub pokrewnych będzie dodatkowym atutem.

   

   

   

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.
  Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
  PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres
  e – mail: [email protected]). Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:
  a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy Kodeks pracy (Kodeks pracy) związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT (w szczególności platformy do przeprowadzania procesów rekrutacji).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A. a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: [email protected]).
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.