Ta oferta pracy jest nieaktualna od 165 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-06-05

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji  i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja  i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona  na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.

  Enea Operator sp. z o.o. / Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich / Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko:

  Starszy Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  Skrócony opis stanowiska:
  1. Miejsce pracy – Poznań, ul. Panny Marii 2
  2. Zakres obowiązków:
  • Współtworzenie, komunikowanie i realizowanie strategii personalnej zgodnej ze strategią Spółki
  • Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe funkcjonowanie wszystkich procesów HR
   w Spółce
  • Planowanie i monitorowanie zasobów pod kątem wyzwań biznesowych w kontekście zmian, szczególnie wynikających ze zmian organizacyjnych w Spółce
  • Współodpowiedzialność za odpowiednie zaplanowanie i realizację budżetu HR,
   w szczególności budżetu wynagrodzeń, działań szkoleniowo – rozwojowych i etatów Spółki
  • Inicjowanie i wspieranie działań Zarządu i kadry menadżerskiej w każdym aspekcie dotyczącym zarządzania zasobami ludzkimi
  • Współzarządzanie procesem podejmowania decyzji personalnych w ścisłej współpracy
   z Zarządem i kadrą menadżerską Spółki i HR centrami kompetencji
  • Współzarządzanie procesem szkoleniowo-rozwojowym w ścisłej współpracy
   z Zarządem i kadrą menadżerską Spółki i HR centrami kompetencji
  • Realizacja i monitoring wskaźników HR, prezentowanie wniosków oraz rekomendowanie działań naprawczych i rozwojowych
  • Współudział w realizacji działań dotyczących budowania wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji w ramach działań Employer Branding
  • Wspieranie procesu przeprowadzenia i komunikacji zmian
  • Aktywny udział w projektach HR
  Przewidywany termin zatrudnienia – lipiec 2018 r.
  Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe
  • Staż pracy w HR- minimum 3 lata
  • Doświadczenie w pracy projektowej
  • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
  • Bardzo dobra organizacja pracy
  • Nastawienie na realizację celów
  • Budowanie właściwych relacji z biznesem
  • Samodzielność w działaniu
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
  • Wysokie zaangażowanie i podejmowanie inicjatywy
  • Szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe i poszukiwanie nowych rozwiązań

  Oferty zawierające CV i List motywacyjny prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
  W tytule wiadomości wpisując „125 – Starszy Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi” w terminie do dnia: 20.06.2018 r.

  Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

   
  Załączając CV prosimy o dopisanie klauzuli
  Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) w związku z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu podanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany przez ENEA Operator Sp. z o.o. o przysługujących mi z tytułu przetwarzania moich danych osobowych prawach, w szczególności o możliwości cofnięcia zgody w dowolnej chwili, kim jest administrator moich danych osobowych, o ewentualnych odbiorach moich danych osobowych i przysługujących mi prawach.
  Informacja Administratora danych:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („Administrator”)
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
  -         kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z  o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
  -         poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: [email protected]
   
  1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji w ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
  a)     wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
  b)     dobrowolna zgoda udzielona na warunkach wskazanych w art. 22² Kodeksu pracy;
  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
  c)     ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych:
  a)     podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA,
  b)     dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
  4. Pana/Pani dane osobowe zostaną zniszczone po zakończonym procesie rekrutacji.
  1. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  a)     dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  b)     ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  c)     ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  d)     ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  e)     przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  f)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.
  6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: …
  7. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  aplikuj