Oferta pracy

Starszy specjalista/ Główny specjalista ds. Analiz i Monitoringu PSD

Polska Agencja Żeglugi PowietrznejO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 25 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Starszy specjalista/ Główny specjalista ds. Analiz i Monitoringu PSDNumer ref.: 47/2021

Główne zadania na stanowisku:

 • Udział w przygotowywaniu założeń do Planu Skuteczności Działania (PSD) w części dotyczącej PAŻP,
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prac i realizacji założeń PSD,
 • Sporządzanie analiz efektywności funkcjonowania PAŻP w kluczowych obszarach skuteczności działania (w obszarze operacyjnym i finansowym), w odniesieniu do celów określonych w PSD,
 • Przygotowywanie danych do sporządzenia informacji zarządczej dotyczącej stanu realizacji PSD, w tym przygotowywanie cyklicznych informacji o stwierdzonych odchyleniach ilościowych i jakościowych względem obowiązującego planu,
 • Udział w przygotowaniu konsultacji z interesariuszami w zakresie realizacji PSD, w tym przygotowanie prezentacji i wyjaśnień dla przewoźników lotniczych,
 • Zbieranie danych do przygotowania stanowiska PAŻP w odniesieniu do propozycji zmian legislacyjnych oraz innych rozwiązań regulacyjnych dotyczących systemu skuteczności działania, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i kierownictwem PAŻP,
 • Sporządzanie raportów na potrzeby instytucji zewnętrznych zgodnie z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji PSD,
 • Udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych (w tym na forum międzynarodowym) dotyczących systemu skuteczności działania.

 

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: prawo, nauki społeczne, zarządzanie, ekonomia, finanse lub transport lotniczy,
 • minimum 6 lat doświadczenia zawodowego dla stanowiska starszego specjalisty, minimum 8 lat doświadczenia zawodowego w przypadku stanowiska głównego specjalisty,
 • doświadczenie w przygotowywaniu i sporządzaniu analiz, w tym doświadczenie (w przypadku głównego specjalisty min. 3 lata) w zakresie planowania i monitorowania inwestycji i/lub w obszarze analiz finansowych lub operacyjnych, planowania zasobów lub kontrolingu, jak również doświadczenie w zakresie współpracy z zewnętrznymi podmiotami krajowymi i/lub międzynarodowymi,
 • znajomość aktualnych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie lotnictwa, 
 • biegłość w analizie i syntezie danych,
 • umiejętność współpracy, komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania, także podczas prowadzenia spotkań,
 • bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (mile widziany wyższy).

W przypadku stanowiska głównego specjalisty dodatkowym atutem będzie:

 • rozumienie procesów kontroli operacyjnej przewoźników lotniczych i lotnisk lub doświadczenie w zarządzaniu operacjami lotniskowymi,
 • znajomość zagadnień z obszaru skuteczności działania służb żeglugi powietrznej, w tym rozumienie efektywności działania w obszarze przepustowości oraz środowiska i wzajemnych relacji z innymi kluczowymi obszarami skuteczności działania, w tym także wpływu na efektywność kosztową,
 • wiedza z zakresu finansów, analizy finansowej oraz kontrolingu finansowego. Umiejętność dokonywania operacji na liczbach, przygotowywania analiz finansowych oraz formułowania wniosków w oparciu o wyniki analiz.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia: 14.03.2021

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: [email protected], tel. (+48 22 574 59 43) , IOD - email: [email protected]) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne