Oferta pracy

Starszy specjalista/Główny specjalista

Centrum Projektów EuropejskichO firmie

Centrum Projektów Europejskich

Horizon Plaza

Warszawa

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na pracownika do Wydziału Kontroli
w ramach zadań Instytucji Pośredniczącej dla działania 4.3 IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na stanowisko:

Starszy specjalista lub Główny specjalista
 

Nr ref. CPE-WK-4/2020

Liczba etatów: 1 etat

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Domaniewska 39 A

 

I. Co będziesz robić na tym stanowisku ?

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizowanie zadań związanych z procesem kontroli i raportowania nieprawidłowości w ramach zadań Instytucji Pośredniczącej dla działania 4.3 IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

 • Koordynacja kontroli projektów 
 • Współpraca z kontrolerami i beneficjentami 
 • Monitorowanie wykonania planu kontroli 
 • Monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych 
 • Obsługa systemu SL 2014 
 • Rejestrowanie nieprawidłowości 
 • Przygotowywanie sprawozdań z wykonania planu kontroli 
 • Obsługa administracyjno-finansowa 
 • Opiniowanie oraz tworzenie dokumentów mających zastosowanie w przedmiocie kontroli, nieprawidłowości i nadużyć finansowych  

II. Czego oczekujemy od kandydatki/ kandydata?

 • Wykształcenia wyższego (licencjat/magister)
 • Doświadczenia w realizacji zadań związanych z procesem kontroli  
 • Doświadczenia w koordynacji procesów związanych z wynikami kontroli i audytów
 • Doświadczenia w analizie dokumentacji pokontrolnej oraz przygotowaniu odpowiedzi na zapytania i zalecenia pokontrolne
 • Dobrej znajomość języka angielskiego (rozumienie, czytanie, pisanie i mówienie, co najmniej na poziomie B2)  
 • Umiejętności pracy pod presją czasu i wywiązywania się z terminów   
 • Umiejętności organizacji pracy własnej i koncentracji na celach 
 • Dyspozycyjności

III. Co będzie Twoim dodatkowym atutem?

 • Wykształcenie wyższe w zakresie księgowości lub finansów. 
 • Wykształcenie prawnicze i/lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.  
 • Udokumentowane doświadczenie z zakresu przeprowadzania kontroli lub audytu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.   
 • Doświadczenie w komórce związanej z kontrolą finansową lub audytem wewnętrznym /audytu.  
 • Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych. 
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne.  
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli na miejscu projektów współfinansowanych ze środków krajowych, wspófinansowania ze środków unijnych oraz wkładu własnego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych lub z Funduszu Spójności.  
 • Znajomość oraz umiejętność tworzenia i opiniowania dokumentów związanych z wdrażaniem programów współfinansowanych ze środków krajowych lub unijnych, w tym dokumentów programowych, wytycznych, instrukcji i procedur.  
 • Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla beneficjentów dotyczące rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych.  
 • Prawo jazdy kat. B.

IV. Co oferujemy?

 • umowę o pracę w instytucji państwowej;
 • życzliwy zespół i miłą atmosferę pracy;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, studiach podyplomowych i kursach językowych;
 • konkurencyjne wynagrodzenie w zależności od kwalifikacji pracownika;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do karty sportowej);
 • wsparcie doświadczonych pracowników w początkowym okresie pracy;
 • ruchomy czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej w okresie trwania pandemii Covid-19.

 

V. Jak się zgłosić?

 • ofertę napisz w języku polskim, oznacz ją numerem referencyjnym (CPE-WK-4/2020), dołącz wymagane dokumenty i prześlij na adres:
   • w wersji papierowej:
  Centrum Projektów Europejskich
  ul. Domaniewska 39 A    
  02-672 Warszawa
 • do oferty dołącz następujące dokumenty:
  • CV
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji według poniższego wzoru:


    
   Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w zakresie:

  • objętym przekazanym przeze mnie CV, a w przypadku rekrutacji pracownika co do danych niewskazanych w kodeksie pracy;
  • zawartym w liście motywacyjnym;
  • załączonej do CV dokumentacji (np. rekomendacje, referencje, certyfikaty, zaświadczenia);
  • informacji pozyskiwanych podczas procesu rekrutacji (np. rozmowa rekrutacyjna, testy wiedzy).


   Podanie danych osobowych w celu udziału w rekrutacji jest dobrowolne, jednak aplikacje niezawierające ww. oświadczenia nie będą rozpatrywane!

  Ostatnim dniem na zgłoszenie się jest 8 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu oferty).

  CPE pracuje w dni robocze w godzinach 8:15-16:15

VI. Pozostałe informacje
 • ofert dostarczonych po terminie (liczy się data wpływu do nas) nie rozpatrujemy,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami,
 • nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
 • zaszeregowanie kandydatki/kandydata (starszy specjalista lub główny specjalista) zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.
 • stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
 • jeżeli masz pytania dotyczące oferty, zadzwoń 22 378 31 06 lub napisz: [email protected]
1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A,
2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących kandydatowi praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: [email protected]
3. Wskazane przez kandydata dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom doradczym, uczestniczącym w przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, podmiotom wykonującym świadczenia z zakresu medycyny pracy, operatorom pocztowym.
4. Podane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do którego zostały przekazane, jak również w okresie związanym z przedawnieniem dochodzenia roszczeń (3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego).
5. Przysługuje mi, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Wszystkie udzielone w ramach procesu rekrutacyjnego zgody, mogą być wycofane w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia prawidłowego i efektywnego procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy